Essa sorda i essa sonora

Si no controles la vibració (o no vibració) de les cordes vocals a l’hora de pronunciar les consonants fricatives alveolars deus tenir més d’un problema a l’hora d’escriure les grafies S/SS/C/Ç/Z. Aquesta problemàtica sol ser més freqüent en alumnes que habitualment parlen el castellà (o sigui que ja tens una bona excusa per posar-te a practicar el català oral!), però a vegades també pot afectar persones catalanoparlants a les quals la influència del castellà les fa dubtar. Tant si pertanys  a un grup com a l’altre t’anirà bé practicar l’ús d’aquestes grafies amb els exercicis que et proposam a continuació. 

Al final, si et calen, trobaràs les solucions als exercicis. Consulta-les només en cas d’extrema necessitat!

1. Completau aquestes paraules amb s/ss.

metge…a, savie…a, hoste…a, abade…a, page…a, jutge…a, irlande…a,  prince…a, portugue…a, barone…a, belle…a, ferme…a, dee…a,. marque…a

2. Col·locau s, c o ç en aquestes paraules acabades en -ança, -ença, -ansa, -ensa.

dan…a, creen…a, defen …a, pan… a, ofen…a, alian… a, esperan…a, renaixen…a, recompen…a, inten…a,  coneixen…a, ordenan…a, bonan… a, estan…a.

 3. Escriviu el substantiu derivat dels verbs següents.

prémer: pressió imprimir explotar
agredir emetre discutir
incloure dividir transmetre
admetre cometre

4. Completau el quadre següent amb el plural i un verb derivat de cada paraula.

Pas     passos      passar avís repòs
tros interès Ingrés
matís pes ús
ros espès vernís
gas embaràs llis

5. Completau aquestes frases amb les grafies corresponents (s/ss/c/ç/z/x).

1. El …entinella va observar una co…a e…tranya a l’e …planada i va preparar el fu…ell sen… e adonar-se que només era una ga… ela e …traviada. 2. Donau-me els permi… os de re…idència dels de… et ciutadans e… trangers que re… ideixen a Eivi….a inclo…os en el programa de forma…ió. 3. Els Mo…os d’Esquadra varen detenir aquest de… embre pa… at quin… e persones acu… ades d’un delicte d’estafa i fal… edat documental. 4. És un contra…entit que en aquest hotel tan preten…iós els barnu… os tinguin aquest to gri…ós i que les ta…es de l’esmor… ar fa…in tan poc goig. 5. En la ter… era fa …e de discu…ió del judi…i es va avaluar l’actitud del pre…umpte a… a…í d’una mestre…a de ca… a d’origen cor…. 6. Pa… a’m les …etrilleres per po… ar-les al costat de la ga…o… a i la …erve…a i així es podran amanir ells mateixos els en… enalls de caraba… a arrebo…ats. 7. Si no fó… iu tan to… udes i us hagué… iu disfre… at de don… elles medievals us haurien deixat desfilar en una de les carro… es. 8. L’Igna… i va pre…entar la pòli… a d’a…eguran… a d’una antiquí…ima col·lecció de topa…is tuni… ians que volia e…po… ar al ca… al del barri. 9. Cal e…pol… ar la ga… a aban… d’esbo… ar-hi amb el pin…ell el perfil del ma…ís del Mont… eny. 10. Les de …i… ions pre… es amb pre…es han supo… at un autèntic de…astre en la construcció de la …èquia que ha de trave… ar els arro…ars.

SOLUCIONS

 Exercici 1 :

Irlandesa, portuguesa,  saviesa, bellesa, fermesa, metgessa, hostessa, abadessa, pagesa, jutgessa, princesa, baronessa, deessa, marquesa

Exercici 2

dansa, creença, esperança, defensa, pansa, renaixença, ofensa, aliança,recompensa, intensa, coneixença, ordenança, bonança, estança.

Exercici 3

pressió, impressió, explosió, agressió, emissió, discussió, inclusió, divisió, transmissió, admissió, comissió

Exercici 4

passos/ passar, avisos /avisar, trossos/ destrossar/ trossejar, ingressos/ ingressar, pesos/ pesar, rossos /enrossir, rossejar,  vernissos / envernissar, embarassos/ embarassar,  reposos / reposar; interessos/interessar, matisos/ matisar , usos/ usar , espessos/ espessir, gasos/ gasificar, llisos/ allisar.

Exercici 5

1. El sentinella va observar una cosa estranya a l’esplanada i va preparar el fusell sense adonar-se que només era una gasela extraviada. 2. Donau-me els permisos de residència dels disset ciutadans estrangers que resideixen a Eivissa inclosos en el programa de formació. 3. Els Mossos d’Esquadra varen detenir aquest desembre passat quinze persones acusades d’un delicte d’estafa i falsedat documental. 4. És un contrasentit que en aquest hotel tan pretensiós els barnussos tinguin aquest to grisós i que les tasses de l’esmorzar facin tan poc goig. 5. En la tercera fase de discussió del judici es va avaluar l’actitud del presumpte assassí d’una mestressa de casa d’origen cors. 6. Passa’m les setrilleres per posar-les al costat de la gasosa i la cervesa i així es podran amanir ells mateixos els encenalls de carabassa arrebossats. 7. Si no fóssiu tan tossudes i us haguéssiu disfressat de donzelles medievals us haurien deixat desfilar en una de les carrosses. 8. L’Ignasi va presentar la pòlissa d’assegurança d’una antiquíssima col·lecció de topazis tunisians que volia exposar al casal del barri. 9. Cal espolsar la gasa abans d’esbossar-hi amb el pinzell el perfil del massís del Montseny. 10. Les decisions preses amb presses han suposat un autèntic desastre en la construcció de la sèquia que ha de travessar els arrossars.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *