Consonants oclusives (p/b, t/d, c/g)

Les oclusives no presenten cap problema quan apareixen a començament de síl·laba: la distinció entre les sordes (p/ t / c) i les corresponents sonores (b/ d / g) és clara, ja que la pronúncia ens ho indica: pes / bes, trama / drama, cas / gas.

Resultat d'imatges de consonants oclusives

A final de síl·laba, però, aquestes parelles de consonants (p/b, t/d, c/g) sonen igual i ens poden confondre a l’hora d’escriure: cap/tub, òptica/dissabte, set/fred, atzar/adjectiu, moc/mag, tècnica/digne. Per saber si hem d’escriure p/t/c o b/d/g hem de tenir en compte les normes següents:

 1. Després de vocal (o diftong) tònic, escriurem les consonant sordes (p/t/c): rep, sap, llop, salut, buit, menut, amic, abri

Excepcions:

 • Paraules femenines acabades en –etud i –itud: quietud, solitud
 • Paraules acabades en –leg o –gog: biòleg, pedagog…
 • Altres mots: club, tub, cub, fred, sud, fluid, mag, estrateg.

 1. Després de vocal àtona o consonant, s’escriu la mateixa lletra que apareix en els derivats:

                         esquerp / esquerpa                                                corb / corba

                         llamp / llampec                                                      balb / balba

                         sort / sortejat                                                         profund / profunditat

                         esvelt / esvelta                                                       sord / sordesa

                         clàssic / clàssica                                                      fang / fangueig

                         banc / banca                                                          càstig / castigar

       3. Convé recordar que:

 • Els gerundis s’escriuen sempre amb -nt final: fent, ballant, sortint.
 • La primera persona del present d’indicatiu d’alguns verbs acaba amb -nc: vénc, venc, comprenc… tot i que en altres formes verbals hi aparegui la g: véngui, comprengui
 • Els mots ànec, càrrec (i els seus derivats), espàrrec, mànec, préssec, xàfec, aràbic i fàstic s’escriuen amb -c , tot i que en els seus derivats duguin g: descarregar, esparreguera, presseguer…
 • Cal que ens fixem, també, en la grafia una sèrie de paraules que se solen escriure de manera errònia, sovint per influencia del castellà:

 

accent accelerat acceptar addicció escriptor espatla
pneumònia atzar augmentar pneumàtic ratlla dissabte
advocat regnar sagnar suggestió suggeriment sobte

Resultat d'imatges de escritor

                     

 

  RECORDA QUE:

1.    Quan indica temps i quant indica quantitat. Pots substituir quan per una expressió temporal com “a quina hora”, “quin dia”, etc. i quant per una expressió com “quants n’hi ha” (=quina quantitat) , “quants han arribat”, etc. Per exemple:

 • Quan vénguis escoltarem el CD. El dia que vénguis escoltarem el CD
 • Quant val aquest xandall? Quants d’euros val aquest xandall?

 

2.    Tan s’utilitza per a les comparacions i tant indica quantitat. Per distingir-los has d’observar que tan sempre s’escriu davant un adjectiu o d’un altre adverbi, i tant va seguit d’altres classes de paraules o va al final d’una frase. Per exemple:

 • Ella és tan intel·ligent com tu.
 • Ha corregut tant que ha quedat esgotat.
 • M’agrada tant!

EXERCICIS

1. Escriu el masculí corresponent de cadascun dels mots següents:

 

lloba xopa muda neboda
aguda feixuga Antiga grega
esquerpa vàlida amarga llarga
verda      

 

2. Escriu el mot primitiu corresponent dels mots derivats següents:

 • Me n’he atipat. N’estic ben ………..
 • El fet de destorbar: ser un ……….
 • Baixa serpentejant, com una ………….

Resultat d'imatges de serpiente

 • Una praderia: un ……….. molt extens.
 • Un discurs …………….., ple d’absurditats.
 • Dissortadament té mala ………….
 • Sordeja, però no és …………… del tot.
 • El fet de renegar: dir un ………………..
 • La ceguesa d’un ………………
 • Castigat amb un ………… molt sever.
 • Quin fangueig! Tot és ple de ……………..  
 

3. A partir dels adjectius següents, forma els substantius acabats en -etud, -itud, -etat, -itat:

 

recte nou inquiet profund
grat breu lent segur
ple apte capaç auster

 

4. Completa les expressions següents:

 

no a…metre cap du…te a…ceptar la rece…ta
els re…tes actuals a…dicte a una su…stància
fer una su…stitució un dissa…te au…ment del su…ministre
triar l’o…ció ò…tima les proves d’un deli…te sa…nant
si…nar una obra amb …seudònim ca…ficar-se fent un mo…lle

    

5. Completa:

 • Tan__ si fa fre__ com si no, anirem d’excursió.
 • No mengis tan__ que engreixaràs.
 • Sa__s si podràs venir amb nosaltres dissa__te?
 • L’escri__tor no escrivia ni una ra__lla sense consultar el diccinari
 • Po___s utilitzar aquesta targeta per anar al teatre.
 • Vine ràpi___ que el padrí últimamen___ no té gaire salu__
 • Aquest estiu he menjat molts d’ espàrre___s ver__s.
 • Si no tens temps de passar per la botiga, pots fer l’encàrre____ per telèfon.
 • No es mereixia un càsti____ tan____ sever.
 • És indu__table que té un carácter esquer__.
 • La seva a__sència va desencadenar ujna onada de corru___ció.
 • A l’ò__tica posaren o__jeccions al meu projecte.
 • El cor_ va ver un viratge so__tat en el seu recorregut.
 • El rei va a__dicar perquè se sentía ca__tiu.
 • Tu sa__s si el camell té un ge__ o dos?
 • Hem de decidir per quina ca__çalera o_tam.
 • Se__ze ju__ges d’un ju__jat mengen fe__ge d’un penja__.
 • Varen deternir tre_ze a__ictes a l’heroïna.
 • A l’hori_zó es veien ame__lers florits.
 • Po__ser avui l’a__mosfera serà més neta.
 • Su__ratlla els a__jectius i els a_verbis d’aquell tex_.
 • Li han dia__nosticat un tumor mali__ne.
 • M’ha su___erit que canviàs el ___neumàtic.
 • Patia una _neumònia i tenia el pols molt a___elerat.
 • L’a__vocat va a__eptar el meu su___eriment.
 • L’espectacle del ma__ s’ha fet feixu__.

Resultat d'imatges de mago

 

 6.    Omple els espais buits amb tan/ tant :

 • El gelat de maduixa no és ……………. bo com el de pinya.
 • Hi feia ………… de vent, al Massanella!
 • Mirava ………… la sueca que va travelar.
 • No entenc com pots nedar …………. de pressa.
 • La discoteca no és …………… lluny com el pub.
 • De …………… de  jeure aquestes vacances, he quedat rovellat.
 • No hi ha ……………. de moviment al càmping com a l’hotel.
 • ……. de bo diumenge no plogui!
 • És que es remena ………… bé aquesta al·lota!
 • És ……….. fort com diuen això de la menta amb llimonada?
 • Tenc ___________ de  fred que no sé què posar-me.
 • M’agrada ________  que m’ho compraré.
 •  _________ aviat com pugui, t’ho faré arribar.
 • No mengis __________  de pebre, que després tens mal d’estómac.
 • Aquest pa és __________ bo que te’l menges sense adonar-te’n.
 • Feia _________ calor que ningú no es movia del ventilador.
 • Aquell país no és _______ fred com aquest.
 • En veure que el renyaves, ha quedat ______ gelat que no ha sabut què contestar.
 • No em posis ______ de  gelat per postres.
 • Quan pintis el cel no hi posis ______ de blau.
 • El cel no és ________ blau com tu el pintes.     
 7.            Completa les frases següents amb quan / quant.

 •  _______ arribi dinarem.
 • ________ de temps fa que no et dutxes?
 •  _________ arribi en Pere, avisau-me.
 • _________ t’ha costat, aquest jersei?
 • _________  de sucre que s’hi posa, al cafè!
 • Encara no sap ________ li toca examinar-se.
 • Has pensat ____ anirem a veure la padrina?
 •  _________  en voleu, d’aquest quadre.
 • _________ tornarà, la vostra néta, de l’estranger?
 • ______ has d’anar al metge?
 • No sé _______podré venir.
 •  _____ costa el bitllet d’avió?
 • _______ és la presentació del llibre?
 • No sé ______ de paper necessitaré.
 •  ______ sigui  hora de partir, ja hauré arribat.
 • ______ vàreu començar a sortir junts?
 • ______ em cobraràs per una sessió de ioga?

Resultat d'imatges de yoga

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *