Vocalisme O/U

VOCALISME O/U

La neutralització de la O/U àtona en U provoca confusions en alguns dialectes i parlars i, per tant, problemes ortogràfics. Per ajudar-nos, podem fixar-nos en algunes normes ortogràfiques:

 1. Dins una mateixa família de paraules, hem d’escriure amb la mateixa vocal el primitiu que els seus derivats. Ex/ forn-forner, suc-sucar…
 2. En els verbs, la 3a persona del present d’indicatiu ens indica com hem d’ escriure la resta de formes. Ex: ell posa /posaré, posava…

Resultat d'imatges de o u

Excepcions:

 • En els verbs COSIR, COLLIR, SORTIR, ESCOPIR, TOSSIR escrivim U en posició tònica i O en posició àtona: Ex: Cus/cosiré,Cull/ collia…
 • Els verbs PODER I VOLER s’ escriuen també amb O en les formes d’arrel àtona, però amb U el present de subjuntiu. Ex: podria, voldrà / pugui, vulguem
 1. Particularitats:
 • En algunes famílies de paraules trobam alternança entre la O i la U. Es tracta de casos de cultismes que s’han agafat directament del llatí: boca/bucal, corb/curvatura, home / humanitat, jove/ juvenil…
 • Altres mots solen presentar problemes de grafia a causa de la influència del castellà:
avorrir botifarra brúixola capítol cartolina complir
embotit joglar podrir rètol robí Romania
rossinyol sofrir sorgir sospirar títol triomf
bufetada cacau correu fetus muntanya mussol
porus sèrum subornar sufocar tramuntana trofeu
turment cònsol bordell      

 

Resultat d'imatges de cacau

 

EXERCICIS

                                                                     

1.       Completa amb les vocals O/U aquestes paraules i escriu una paraula de la mateixa família que tengui aquesta O/U en posició tònica (ex: Floreta/flor)

 

B__ndat: Garr__tada: P__nxegut:
F__guera: Rej__venir: J__ventut:
F__llejar: F__scor: F__mera:
Cart__lina: S__rdesa: D__tzena:
J__guina: P__bresa: S__rtejar:
T__ssuderia: __llada: F__steria:
P__rtalada: P__ruc: Pl__mall:
2.       Completa  les sèries segons l’exemple:

 

dur duc duies duguem duit
tossir        
poder        
muntar        
sortir        
bullir        
voler        
collir        

 

 

3.       Completa amb O/U els cultismes següents i aparella’ls amb la seva definició.

 

·                b…cal                                        Que posseeix un títol.

·                cons…lar                                  De tot el món.

·                d…plicar                                   Relatiu o pertanyent a un cònsol, als cònsols.

·                n…trició                                    Conjunt de les manifestacions volcàniques.

·                v…lcanisme                              Que segueix una línia corba.

·                c…rvilini                                   Fer dolç.

·                tit…lar                                        Fer doble, multiplicar per dos.

·                m…ndial                                    Pertanyent a la joventut.

·                j…venil                                       Relatiu o pertanyent a la boca.

·                d…lcificar                                  Acció de nodrir o de nodrir-se, l’efecte

Resultat d'imatges de tierra

4.       Completa amb O/U i escriu la 3a persona del singular del present d’indicatiu. Ex.: trobava, trobaria, trobador, troba :

 

·                m___ntaves, m___ntem, m___ntador _______________________

·                t___rrarem, t___rrava. t___rradora _______________________

·                 ___ntaven, ___nteu, ___ntador _______________________

·                asseg___rat, asseg___rava, asseg___rança _______________________

·                f___nia, f___ndrà _______________________

·                ___mpliu, ___pliràs, ___mplert _______________________

·                esb___rrava, esb___rraria, esb___rrador _______________________

 

5. Completa amb O/U segons calgui. Fixa’t que alguns verbs són especials.

 

·                s___rtia, s___rt, s___rtiríem, s___rtíeu, s___rti .

·                aj__dava, aj__daré, aj__darien, aj__di .

·                c___siré, c___siràs, c___sirà, c___sirem, c___siran, c___s.

·                c___lliria, c___lliries, c___lliríem, c___ll, c___llirien, c___lli

·                pl__r, pl__rava, pl___ra, pl__raria

·                esc___p, esc___píem, esc___pien, esc___pi, esc___piu.

 

 

6. Completa les frases amb les formes adequades dels verbs COLLIR, COSIR, ESCOPIR, SORTIR I TOSSIR.

 

 • Mentre ______ els mitjons em varen cridar  per si volia ____ a fer una volta.
 • Ahir capvespre  vaig ________ una estona, després vaig anar a __________ cireres i el vespre  vaig      ________ perquè em vaig constipar.
 • Ell va dir que ________________ flors per a la Marta.
 • Si cada dia _____________ cinc peces, acabaries abans.
 • Afanya’t i ______________ a prendre un refresc.
 • No _______________ a terra, perquè és de mala educació.
 • El nin abans sempre estava refredat i ________________ moltíssim.
 • Nosaltres demà ________________roses.
 • La mare m’ha ___________________ una butxaca que m’havia esqueixat.

 

Resultat d'imatges de bolsillo roto

 

7.Conjuga els temps verbals següents (alerta amb l’alternança O/U):

 

  SORTIR COLLIR COSIR ESCOPIR
 Present d’indicatiu    

 

 

 

 

     
 Imperfet d’indicatiu   

 

 

 

 

     
 Present de subjuntiu   

 

 

 

 

     
8.  Emplena els buits de les frases següents amb o o u.

 

 • Se us ac…mularan els problemes si pretene… travessar la m…ntanya després d’haver-vos r_bat  en  J…an la brúix…la.
 • Agafa… el llibre primer sobre n…rmativa  …rbanística  l…cal i ana… al tít…l preliminar, capít…l  1, per resoldre el cas dels b…rdells regentats per r…manes…s ubicats en carreteres dels Pirine…s.
 • Tot i s…p…sar un t…rment per a ell, va esc…llir l’adv…cacia ac…nsellat pel seu t…tor, encara que ell hauria v…lgut ser m…ntador.
 • Tingue… en compte que s…vint s’usa inc…rrectament el verb c…mplir.
 • El s…spitós de r…bar  una gran quantitat de r…bins del magatzem va ac…nseguir escap…lir-se de la policia esc…rtat per una banda j…venil que havia s…b…rnat ja abans de l’esti….
 • La pr…posta que va tri…mfar incl…ïa un rèt…l il·luminat per un p…tent foc…s que emetia una llum fl…orescent.
 • L’ac…sat ha inc…rregut en un delicte d’h…micidi amb l’agre…jant de traïd…ria, per la qual cosa la jutgessa l’ha c…ndemnat a una pena de presó inc…ndicional.
 • El viatge fins a R…mania en un tren tan atr…tinat li va permetre p…der llegir d’una tirada tot el llibre.
 • Si p…guéssim c…brir les baixes ràpidament, p…dríem c…mplir amb escreix tots els compromis…s adoptats amb el g…vern.
 • No admet que v…lgueu que el s…tssecretari de defensa h…ngarès faci públic l’informe que ha aixecat tanta p…lseguera.

Resultat d'imatges de informe

 

9.  Completa:

 Quan v__lguis p__dem marxar però serà millor que s__rtim per la porta del darrere. L’esc__lliran millor modista de l’any ja que no només dissenya les peces de roba sinó que també les c__s. Augmenta el nombre d’incívics que esc__pen al carrer. A partir d’ara quan la policia enxampi algú esc__pint el sancionarà amb una multa. Com que no p__dien tenir fills, v__lien ac__llir-ne un. Dubt que p__guem fer el cim per molt que v__lguem. La climatologia ens ho impedirà. P_dries fer neta la peixera i de passada els peixos s_rtirien encara que sigui per un m_ment de la seva presó.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *