Les grafies G/J –TG/TJ- TX/IG

Resultat d'imatges de g j

 1. S’escriu G:
 • Davant e, i: gest, gent, gimnàs, màgic
 1. S’escriu J:
 • Davant a, o, u: jaqueta, jove, majúscula…
 • En els mots que duen els grups -jecc- i -ject-: injecció, injectar.
 • En el verb jeure: jec, jeus.
 • En altres mots: jerarquia, jeroglífic, Jesús, jersei, majestat.
 1. Les grafies TG i TG, que van sempre entre vocals, segueixen la mateixa norma:
 • TG davant E/I: fetge, trepitgi…
 • TJ davant A/O/U: platja, oratjol

 

Les grafies X/IX

Resultat d'imatges de x

Les grafies x i ix corresponen al so de la lletra xeix: xinxeta, caixa. Per  saber quan s’escriuen aquestes grafies cal recordar les normes següents:

 1. S’escriu x:
 • A començament de mot: Xina, xuclar.
 • Després de consonant: marxar, punxa.
 • Darrere i: guix, pixar…
 • Darrere la u que forma part d’un diftong: disbauxa, rauxa.
 1. S’escriu ix:
 • Darrere les vocals a, e, o, u: caixa, queixal, coix, bruixa.

 

Les grafies tx/ ig

Resultat d'imatges de tx

Les grafies tx i ig tenen el mateix so: despatx, boig. Per saber quan s’escriuen aquestes grafies, cal recordar les normes següents:

 1. S’escriu tx:
 • A principi de mot:
 • Enmig de mot: dutxa, fitxa.
 • A fi de mot sempre que els derivats tinguin el mateix so: cartutx / cartutxera, despatx/despatxar.

 

 1. S’escriu ig:
 • A fi de mot si els derivats s’escriuen amb g, j, tg o tj: passeig/ passejar; lleig/ lletja.

 

EXERCICIS
1.              Completa les frases següents amb les lletres j o g:

 •  A…uda’m a pen…ar el pi…ama.
 • Són unes espon…es molt flon…es.
 • Sorte…en una …oia d’ar…ent.
 • És el refu…i del fu…itiu.Resultat d'imatges de esponja natural
 • Es plante…en nous ob…ectius.
 • És el nou pro…ecte de l’en…inyer.
 • La vida de …esús a …erusalem.
 • Va a un col·le…i de …esuïtes.
 • Em vaig menja un …elat al …ardí.
 • Afe…iu a l’alber…ínia un ra…olí d’oli ver…o.
 • …eia en un llit ma…estuós.

 

 2.              Posa J o G segons pertoqui:

 

…elós …iravolt …irafa …ener plu…es …irona
a…udar …enoll rè…im en…inyer pro…ecte re…ir
…oc ob…ecció …aqueta ma…estuós pa…ès ro…a
ra…is pro…ecció …èiem …eroglífic ra…ar …ec
…ersei …esús sub…ecte ra…olí in…ectar …aqueta
sub…ectar pro…ecte tra…ectòria tra…ecte …eure pen…ar
…erusalem ma…estat pro…ecte …aurem …eiem a…udar
…udici ro…enc …itaneta …uliol …inebra pu…es

 

 3.              Completa la sèrie i escriu les lletres que calguin:

Menjar Menja Mengi Menjàs
Ra…ar
Passe…ar
Trepi…ar
Assa…ar
Pen…ar
Jut…ar
Rebut…ar

Resultat d'imatges de comer

 

4.              Emplena els buits del text següent amb x o ix, segons calgui:

 En __avier és un __icot  molt ei__erit. Té dotze anys i bai__a cada divendres a comprar. Va __iulant, o __errant amb un amic que se li afege__ a mig camí, o caçant llangarda__os sota les mates de bo__. Un cop al poble, es dedica a comprar: fruita, pe__, carn… Demana una ca__a de fusta, hi fica tot el que ha comprat i la de__a a Cal Co__. Son pare ja vindrà a recollir-ho tot. La tornada a casa és més fe__uga: mar__a a poc a poc perquè fa pujada i a migdia el sol l’obliga a deturar-se a l’ombra d’algun arbre per e__ugar-se la suor o __arrupar la poca aigua que li queda a la cantimplora.

 5.              Completa les frases següents amb les lletres que corresponguin  (j/g/tj/tg/ig/tx).

 

 • Aquesta font ra…a molt; fa un bon ra…
 • Va venir a la mi…a part del partit.
 • Treu un cartu… de la cartu…era.
 • No desi…is tant: el desi… no et deixa viure.
 • Vol bate…ar el nadó i vol celebrar el bate…
 • Era bo… i li agafaven atacs de bo…eria.
 • El va despa…ar quan sortia del despa…
 • Era molt lle… i la seva lle…or l’amoïnava molt.
 • La posta de sol era ro…enca, d’un ro… daurat.

Resultat d'imatges de puesta sol

6.              Completa les frases següents amb j/g/tj/tg/ig/tx/ix/x.

 • El bo__í va arribar a mi__anit amb un __est d’intranquillitat dibu__at a la cara.
 • Els __eranis de ma __ermana serviran per homena__ar la nostra mare.
 • Els diumen__es del mes de ma__ m’agrada __eure fins a l’hora de l’esbar__o.
 • A la botiga del __amfrà  de casa venen unes corre__es i unes mi__es que fan molt de go__.
 • Cal tenir cora__e per allo__ar a l’hosta__eria del convent un salva__e com aquell.
 • Mi__a hora de passe__ i tornes al despa__ amb noves ener__ies.
 • Els co__es no poden arribar a la pla__a.
 • En Lluís encenia la me__a i en Pere llançava el cartu__.
 • Et queden fi__es de la mida mi__ana?
 • Pel ma__ cada dia un ra__.
 • Quin go__ poder visitar la fa__eda!
 • El llebe__ol és el vent de llebe__ molt suau.
 • Les si__es enlle__eixen el paisa__e.
 • La plu__a i la pedra varen fer malbé les pano__es de blat de les índies.
 • Ja has corre__it les nostres llibretes?
 • Obre l’esto__ i treu-ne la capsa de les __in__etes.
 • Han rebut moltes que___es del ___erent dels grans magatzems.
 • M’agrada l’or___ata de ___ufla d’aquell bar que té un por___o.
 • Per curar-te el refredat en tindràs prou amb un ___arop i no caldrà utilitzar la ___eringa per donar-te in___eccions.
 • Hem men___at un pe___ molt gre___ós. 

Resultat d'imatges de pescado

7.              Completau els mots següents omplint els espais buits amb la grafia adient i, a continuació, feu-ne un verb derivat: Ex. Passeig / passejar

gote__: ____________

blanque__: ____________

parpelle__: ____________

desi__: ____________

espurne__: ____________

guspire__: ____________

 8.              Emplena els buits dels textos següents amb les grafies j, g, tj, tg, tx, ig, x, ix.

El canon__e de l’església de Pla__a d’Aro, mossèn Ale__ Planes, va anar a visitar el re__idor d’urbanisme i de l’habita__e de l’ajuntament, el senyor __eremies Casadavall. Hi anava un __ic ango__at i molt enu__at  __a que les escle__es de l’escola parroquial que ell diri__e__ cada cop es feien més gru__udes, estava convençut que les parets no aguantarien pas fins al ma__ o al __uny d’aquell curs i temia per la seguretat dels __icots i __icotes del col·le__i. No era la primera vegada que es que__ava. Ho havia fet per escrit des del despa__ en repetides ocasions, havia via__at fins a __irona per veure’s amb els de la Diputació, havia fet campanya pública entre els feligresos molts diumen__es i, sobretot, s’havia diri__it a tots els càrrecs de l’administració local: el re__idor, l’alcalde, el de seguretat ciutadana, el d’afers socials… __a no sabia com fer-s’ho perquè li fessin cas.

 Resultat d'imatges de platja d'aro

El conductor del co__e blau, responsable principal del __oc d’ahir a mi__a tarda, és de nacionalitat __eca, concretament de Praga, encara que té veïna__e civil a Catalunya. Es tracta d’un home molt e__ut vestit amb un __ersei de color ro__ i que, __ust quan els Mossos d’Esquadra van arribar per oferir el seu a__ut, estava a__agut a terra a causa d’un mare__, encara que no van haver d’avisar cap me__e. L’automòbil del ciutadà estran__er presentava la part davantera totalment a__afada. Els a__ents van despa__ar ràpidament els tràmits perquè les parts van se__ellar un acord amb una enca__ada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *