Determinants (Articles/demostratius/possessius i numerals)

Resultat d'imatges de gato ojos amarillos

Els determinants són paraules que especifiquen diferents aspectes del nom: si és concret o no, si és proper o llunyà, la quantitat… A diferència de l’adjectiu, acostumen a aparèixer davant del nom i no n’estableixen una qualitat.

Hi ha diferents tipus de determinants segons l’aspecte que indiquen del nom: articles, demostratius, possessius, numerals, quantitatius i indefinits.

ARTICLES

L’article determina el gènere i el nombre del nom.  Ho pot fer de dues maneres:

– L’article definit concreta, distingeix el nom.

– L’article indefinit expressa indeterminació.

masculí singular femení singular masculí plural femení plural
article definit el / l’ la / l’ els les
article indefinit un una uns unes

Quan el nom següent comença per vocal o hac, l’article masculí el i l’article femení la adopten la forma l’ (l’amic, l’oreneta, l’hotel). Hi ha, però, algunes excepcions en què no es produeix aquesta apostrofació:

 • Quan la vocal o la hac representen un so de consonant l’article no s’apostrofa (el iogurt, la universitat, el hall…).
 • Quan l’article LA precedeix un nom començat per I/U àtones: la universitat, la humanitat, la imaginació…
 • Davant els noms de lletres: la essa, la ema…
 • Davant mot començat amb el prefix de negació A- si hi pot haver confusió: la ira,la anormalitat.
 • Per tradició la forma La una quan es refereix a l’hora del dia.

Contraccions

Les preposicions a,de, per i per a i la partícula ca, es contreuen quan entren en contacte amb l’article definit:

de + el (s) = del (dels) el taller del mecànic
per + el (s) = pel (pels) passegen pels boscos
a + el (s) = al (als) juguen al parc
per a + el (s) = per al (per als) pel·lícules per als nens
ca (a casa de) + el (s) = cal (cals) són a cal metge
ca + en = can són a can Josep

Però has de tenir en compte que si l’article s’ha d’apostrofar no es fa la contracció:

El taller del mecànic i el despatx de l’advocat.
Passegen pel boscos i per l’hort.
Juguen al parc i a l’habitació.
Pel·lícules per al nin i per a l’adult.
Han anat a cal metge i a ca l’infermer.
Resultat d'imatges de enfermero

Ús incorrecte de *lo com a article neutre.

La normativa no admet l’ús de lo com un article neutre. En català tenim altres formes que ens permeten expressar aquest valor d’indefinició o d’intensificació. A cada context podem trobar diverses possibilitats per tal d’evitar aquesta construcció incorrecta.

Per tal d’evitar l’ús incorrecte de la forma lo és important que reconeguis la funció que duu a terme en cada context  i que tenguis en compte que hi ha més d’una manera de substituir-lo.

Observa:

Lo amb significat abstracte

incorrecte                                                               correcte

Lo cert és que no va venir                                          La veritat és que no va venir.

Explica lo que vulguis                                                Explica el que vulguis

Fes lo que et varen demanar                                     Fes les coses que et varen demanar

En aquests casos podem utilitzar un substantiu que concreti l’abstracció, els pronoms indefinits això o allò o bé la forma el.

Lo per expressar intensitat

incorrecte                                                                correcte

No sabia lo grossos que eren                                     No sabia com ere de grossos

Vine lo més aviat possible                                          Vine tan aviat com puguis/al més aviat possible

En aquest cas, podem utilitzar quantitatius i formes com que, si, quant, tant, tan,com…

Lo en una frase feta o locució

incorrecte                                                                 correcte

per lo menys                                                                   almenys, si més no…

per lo tant                                                                        per tant…

a lo millor                                                                        potser, tal vegada…

per lo general                                                                  en general, generalment…

Sovint en aquests casos hi ha una locució en català que presenta una estructura totalment diferent.

EXERCICIS

1.         Tria la forma de l’article que correspon als substantius següents.

…… hidroavió             …… heura                    …….imaginació                 …….herba

…… ocell                      …… humanitat            ……. iogurt                        ……..una

…… Immaculada        …… illa                         ……. asimetria                  ……..essa

……. iode                      …… IPC                        ……. hiena                         ……..Isabel

…… intel·ligència        …… ull                          …… ídol                             …… ús

….. anormalitat           ……. essa                      ……… ira                            …… interès

……… ungla                  ……. higiene                …… unió                            …… humitat

……… hivern                ……. injecció                ….. idea                              ….. instància

….. ostatge                  ……. urna                     ….. hisenda                        …… Irene

…… italiana                 …… única                     …… instal·lació                 …… història

….. infermera              …… erra                        …… humiliació                 …… humanista

…..historiador             …… humanisme          …… humorista                 …… hall

Resultat d'imatges de toni albà rei

2. Completa les frases següents amb els articles i les preposicions corresponents.

 • Dia dotze ……………….mes que ve, nirem………..excursió ……………Alps.
 • Treu ………………llibres …………….armari  i posa’ls …………tauleta …………..nit.
 • ………..avi ……….meus amics escolta sempre………..notícies ………..ràdio.
 • ………….seu sant, …………….Àngel li regalarem un disc.
 • Havien perdut …………..orientació i anaven molt espantats …………bosc.
 • Es va ensorrar la torre ……….església.
 • Ho he copiat …………..índex.
 • Dóna-ho …………….Isabel.
 • El pitjor mal …………humanitat.
 • Era un gran defensor ………….idioma.
 • Vés a cercar  ……. diners ….. banc.
 • No li donis tabac ….. iaio.
 • El preu …. petroli està …… núvols.
 • Regalam la roba usada …… necessitats.
 • Les claus …….. pis estan rovellades.
 • …….. estiu, tot el món viu.
 • Pujau …… segon pis?
 • Dormirem …… hotel ……. port.
 • Comenta les notícies ……. diari …… amics.
 • No vagis …… mig …… carrer.
 • Anirem …… institut a cercar …….. orla.
 • Els anuncis  …… diaris són poc cridaners.

3. Escriu el , la o l’ davant dels mots següents:

exemple ema una de la nit entrepà
instrument indústria ira ull
Investigació humitat impertinència iogurt
OTAN 11 hiat anormalitat
intensitat hiena enveja història
invent any aixeta higiene
unitat aire cassola Imma
Haia humor agulla ibèrica
abric opinió idealisme idea
agost Isabel íntima il·luminat
amistat ou ungla humanitat
imatge hulla unça impotència
uniforme ianqui urna ullada
ostra última italiana hospitalització
úlcera iglú Irene immòbil


Resultat d'imatges de iglú

 • 4. Escriu en singular els SN següents:
  les advocades els indis  
  les infermeres els himnes  
  les interferències les esses  
  les ales les herbes  
  les iardes les orelles  
  les illes els óssos  
  les universitàries els anglesos  
  les il·lusions les americanes  
  els ungüents les aigües  
  les imatges els anells  
  les urgències les habitacions  
  les indignades els uniformes  
  les emes els ous  
  els ordinadors els interessos  
  els homes les oques  
  les històries les ires  
  els iogurts els 11  
  els acusats els inicis  
  els assassins els arbres  
  els halls els advocats  
  els humoristes les anormalitats  
  els aprenents les alienacions  
  les índies els aragonesos  

  DEMOSTRATIUS

Els demostratius són determinants que posam davant del nom per indicar la proximitat o la llunyania d’aquest nom respecte de la persona que parla o escriu.

proximitat aquest aquesta aquests aquestes
llunyania aquell aquella aquells aquelles

Aquests demostratius també s’utilitzen com a pronoms: Aquell cotxe és molt còmode (Demostratiu)/
El meu cotxe és aquel. (Pronom)

EXERCICIS

 1. Posa la forma adequada dels demostratius als espais buits.
 • Vés a cercar  …………………papers que he deixat a baix.
 • No m’agrades, amb …………..ulleres que ara portes.
 • De qui era,  …………… bicicleta que vàrem veure ahir?
 • Ajudau-me a cercar  ……………..forquetes que vàrem perdre.
 • Deixa’m…………………..pedaç que ara fas servir.
 • En Joan m’ha dit que ja havia llogat ……………..pis que vàreu anar a veure junts.
 • Per favor, traieu ………………………..pols d’aquí, que m’embrutaré.
 • Vols  ……………….llibre que tenc a les mans?

Resultat d'imatges de libro

2. Escriu cinc oracions en les quals apareguin demostratius utilitzats com a determinants i cinc més en què siguin usats com a pronoms:

Determinants:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Pronoms:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 POSSESSIUS

Els possessius determinen el nom indicant a qui pertany o amb qui es relacionen (parentesc, inclusió…).

Possessius tònics                     

                                           singular                                           plural

masculí femení masculí femení
un posseïdor
meu meva meus meves
teu teva teus teves
seu seva seus seves
més d’un
posseïdor
nostre nostra nostres
vostre vostra vostres
seu seva seus seves
Llur * Llurs*

*Usats només en textos escrits i de caràcter molt formal. Només són correctes quan fan referència a més d’un posseïdor: Els pares i llur fill seria correcte mentre que El pare i llurs fills no ho seria.

Quan utilitzam els possessius davant el nom hi afegim la forma corresponent de l’article:

•             La meva mare i el meu pare són de Porreres.

•             La nostra empresa treballa amb material reciclable.

•             La vostra escola celebra enguany el 50è aniversari.

No ens oblidem dels possessius àtons, alguns d’ells ben vius a la nostra llengua, d’altres més en desús.Els possessius àtons es refereixen a un sol posseïdor. Avui dia només s’usen davant dels noms de parentiu i en alguna frase feta: Mon pare, En ta vida

singular plural
masculí femení masculí femení
mon ma mos mes
ton ta tos tes
son sa sos ses

Resultat d'imatges de es mio seños anillos

EXERCICIS

 1. Posa als espais buits del text següent les formes de possessiu que hi corresponguin. Recorda que cal que hi afegeixis també l’article corresponent.

En Joan va a estudiar a casa d’en Pere. Quan arriba, deixa l’abric al penjador. Quan va per marxar, no el troba:
Joan:   —Que has vist ………………..abric?
Pere:   —No. Que no és al penjador?
Joan:   —No. Al penjador només hi ha ……………………………americana?
Pere:   —………………americana? Sí que és estrany. Jo l’havia deixada a ……………habitació.
Joan:   —Potser ……………….mare o …………………pare l’han posada aquí.
Pere:   —No. ………………pares no hi són. Només hi ha ………………germanes.
Joan:   —Així, doncs, potser ……………………….germanes sabran on és ………………………abric.
Pere:   —Ara els ho preguntaré. Ep! Maria! Antònia! En Joan no troba …………………..abric.
Germanes:   —El tenim a ………………………..habitació.
Pere:   —A ………………………….habitació?
Joan:   —Sí que és estrany! I per què l’han portat a …………………habitació?

 

2. En el text següent, substitueix les formes subratllades per “llur” o “llurs”, sols en el cas que es pugui fer.

Els candidats presentaren el seu ………. programa i parlaren sobre el problema de l’atur i les seves…………. conseqüències; sobre la ràdio i la televisió i la seva ………. influència en l’opinió pública; sobre el cinema i la seva ……….. catalanització, i finalment, sobre els problemes derivats de la inseguretat ciutadana i la seva ….. difícil solució.

Resultat d'imatges de candidato silueta

NUMERALS

Els numerals determinen els noms indicant-ne la quantitat exacta. Poden ser de tres tipus:

1.            Numerals cardinals

Indiquen una quantitat exacta ( Té vint-i-set anys). Presenten aquestes formes:

De l’1 al 20 Del 21 al 99 A partir del cent
u, un, una
dos, dues
tres
quatre
cinc
sis
set
vuit
nou
deu
onze
dotze
tretze
catorze
quinze
setze
disset
divuit
dinou
vint
vint-i-u
vint-i-dos
vint-i-tres

trenta-u
trenta-dos

quaranta
quaranta-cinc

cinquanta-tres

seixanta-set

setanta-quatre

vuitanta-sis

noranta-vuit
cent
cent u

dos-cents
dues-centes

tres-cents
tres-centes

quatre-cents
cinc-cents
sis-cents

mil
mil tres-cents

dos mil
tres mil

un milió

Particularitats dels cardinals:

 • El nombre dos té la forma femenina dues que cal  fer servir quan acompanya un mot femení : dues-centes, dues mil…
 • Escrivim guionet entre les desenes i les unitats (D-U)seixanta-quatre, trenta-sis…
 • Del 21 al 29 afegim una i entre la desena i la unitat (observa que vint és l’única desena que acaba en consonant): vint-i-dos, vint-i-vuit…
 • Escrivim guionet entre les unitats i les centenes (U-C)dos-cents, quatre-cents…
 • Els mots milió,  bilió, trilió..van escrits amb una “l” i no amb “l.l”.
 • Quan es fa servir el  cardinal  un per indicar l’ordre, en lloc d’un numeral ordinal, passa a invariable i pren la forma “u”, sense “n”:  Quedava una fila buida: justament la fila u (o primera).

2.  Numerals ordinals:

Els numerals ordinals expressen ordre, classificació. Tenen una forma específica des del primer fins al quart; a partir del cinquè tots es formen afegint –è / –ena al cardinal corresponent.

primer / primera
segon / segona
tercer / tercera
quart / quarta
cinquè / cinquena
sisè / sisena
novè / novena
desè / desena
onzè / onzena
vint-i-dosè / vint-i-dosena
quaranta-tresè / quaranta-tresena

Observa, també, que tenen formes masculines i formes femenines.

EXERCICIS

 1. Escriu en lletres les xifres de les frases següents:
 • En aquella escola hi ha (29) …………………………………………..nins per classe.
 • Dia (21) …………………………………….de març comença la primavera.
 • El meu padrí es va morir dia (31) ………………..de gener de l’any (1955)……………………………….
 • Pompeu Fabra va néixer l’any (1868) …………………………………………………………………………….
 • El número premiat és el 327.494) ………………………………………………………………………………….
 • Li va estendre allà mateix un taló per valor de (2.175) ……………………………………………euros.
 • El rebut de l’electricitat cada mes passa dels (40) ……………………………………euros.
 • En aquella pel·lícula hi han intervingut més de (1.500) ………………………………………………….persones.
 • S’ha descobert una estàtua de l’any (308) ………………………………………………………..aC.
 • Aquella fàbrica produeix (1.050) ………………………………………………………………………….cotxes diaris.
 • Ahir al vespre es varen manifestar més de (200.000) ……………………………..persones demanant la pau.
 • Na Mar viu al número (207) …………………………………..del carrer València.
 • M’he comprat l’últim model, el (1.100) ……………………………………………
 • Passava per l’autopista a (140) ……………………………………..km per hora.
 • La seva darrera novel·la té (3.003) ………………………………………………………pàgines.
 • En el darrer cens es va determinar que la ciutat tenia (2.268.054) …………………………………. ……………………………………………………………………………………………..habitants.

2. Escriu en lletres els numerals següents:

85.426.917 euros

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

33.854 llibres

………………………………………………………………………………………………………………………………………

96.621 caixes

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

24.563.716 flors

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Resultat d'imatges de buguenvíl·lea

3. D’acord amb les normes dels numerals, expressa amb lletres les xifres de les frases següents.

 • Ha aconseguit ser el 31 de la classificació general:
 • El moviment s’inicià al principi dels anys 50:
 • S’ha celebrat el 10è Festival de la Cançó:
 • Prop d’uns 1000 manifestants van arribar a la Plaça de Sant Jaume:
 • Viu al pis 7è, 8a  porta:
 • El llibre va per l’edició 34:

4. Escriu els següents numerals ordinals (forma masculina i femenina):

 • 3r:…………………………………………………………………………………………………………………..
 • 4t:…………………………………………………………………………………………………………………..
 • 7è:………………………………………………………………………………………………………………….
 • 12è:………………………………………………………………………………………………………………..
 • 14è:………………………………………………………………………………………………………………..
 • 16è:………………………………………………………………………………………………………………..
 • 23è: ……………………………………………………………………………………………………………….
 • 30è:………………………………………………………………………………………………………………..
 • 56è:………………………………………………………………………………………………………………..
 • 79è: ……………………………………………………………………………………………………………….
 • 94è:………………………………………………………………………………………………………………..
 • 100è:………………………………………………………………………………………………………………
 • 113è:………………………………………………………………………………………………………………

Resultat d'imatges de numeros plastilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

4.              

Final del formulari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *