Consonants oclusives, fricatives i nasals

Consonants oclusives

  1. Omple els buits amb les grafies corresponents (b/p, t/d, c/g).

A l’examen de dissa__te el varen declarar a__te. El  ma__ va fer un tru_ increïble.  Aquest infan__ es fa un emboli__ entre el suman__ i el dividen__. Sa__s què és una ser_? Esten__ la roba en un llo__ massa fos__. No compren__ per què he de pagar un recàrre__. Ha au__mentat el valor dels o_jectes  gre__s.  Amb l’exercici ha a__quirit una complexió a__lètica. Esti__ far_ de  viatjar pels mars del Cari__. És un article si__nat amb __seudònim. És latitu__ nor__ o su__? N’Alfre__ és mol__ resisten__ al fre__.  Na Ma__dalena ens explicarà una anè__dota. Tan_ si fa fre_ com si no, anirem d’excursió. Si vols venir amb nosaltres, dissa _te, 3 de setembre, ens trobarem a les vuit a la plaça de la Vila. No sé si sa_s que po_s utilitzar aquesta targeta per anar al teatre.  Vine ràpi_ que l’avi no té gaire salu_ .  Aquest estiu he menjat molts présse_ s i espàrre_ s ver _s. Si no tens temps de passar per la botiga, pots fer l’encàrre _ per telèfon. No es mereixia un càsti_ tan sever.

Consonants nasals

  1. Omple els buits de les frases següents amb m, n, mp, nv o Ø:

  Aquell a_fibi dibuixava una circu_ferència en moure’s per terra. Després d’e_filar-se va quedar i_mòbil. Va demanar un ca_vi per anar a jugar a tenis. Aquell sofà és molt  co_fortable: hi llegiré un co_te. Ves amb co__te amb els co__tes que fan els co__tes: sempre s’equivoquen al seu favor!  L’a_bient  aquell dia era molt agradable.  La Gemma va voler celebrar-ho i va fer una volta per la ciutat amb l’autobús de circu__val·lació. Tampoc no feia gens de vent i els arbres de les avingudes estaven i__mòbils, com si s’acabessin de despertar d’un so__ni profund.  Han e_presonat el co__table per un presu___te robatori . Les circu_stàncies actuals són i__millorables. La i_fermera del doctor Piqué , molt e_fadada, li va fer una co__fidència important.  Va ser un trio_f espectacular. No podia ser i__nocent perquè hi havia les seves empre__tes en el sobre e__metzinat. Al bateig de n’Adrià varen repartir co_fits i varen i__flar un munt de globus.

Consonants fricatives

  1. Escriu la grafia que correspongui als buits de les paraules següents: S, Z, SS, C, Ç:

__ebra, pa__ejar, oa__i, adhe__ió, trape__i, __ord, topa__i, tri__íl·lab, fu__ible, ante__ala, dan__a, esperan__a, creen__a, lloan__a, matan__a, cami_a, pan__a, defen__a, gri_a, temen__a, mi_a, estan__a, fa__e, coneixen__a, alian__a, cla__e, creixen__a, exten__a, venjan__a, comparan__a, ma__a, confe__ar, re__ar, destro__ar, co__a, co__ir, to__ir, tro__os, gro__os, espo__os, mo__egar, pre__a, po__ible, intere__ant, profe__or, a__imetria, pen__at, contra__entit, progre__os, canyi__os, bru__a, entre__uat, congre__os, __eba, __ivil, edi__ió, vèn__er, a__er, __elebrar, __ec, __endra,       __enyir , __ervell, na__ió, precau__ió, re__itar, _iment, ven__ut, dol__, balan__a, comen__ar,  ven__iment, ca__em, dre__era, fran__ès, al__ament, llen__ol, bra__ejar, feli__itat, adre__ar, can__ó, comer__, esfor__ar, vacan__es, capa__       , par__ial.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *