La lletra H

Resultat d'imatges de H

En general, en català la lletra hac no sona. Entre les excepcions, cal destacar pronúncies figurades i onomatopeies (ha, ha, ha! / ehem! / aha!…) i alguns estrangerismes (hall, hippy, etc.). Molts d’aquests estrangerismes, però, s’han adaptat a la llengua catalana i ja no es pronuncien amb h aspirada: handbol, hoquei

Cal recordar que:

 1. S’escriuen amb hac inicial:
 • El verb haver : he, has, havia….
 • Els pronoms febles hii
 • Les paraules formades amb els prefixos hemi-, hetero-, hipo-, hidro -, hiper-, homo-
  hemicicle, heterodox, hipopòtam, hidrologia…
 1. S’escriuen amb h intercalada:  
 • Alguns mots cultes: adherir, anihilar, cohesió, exhalar, exhaurir, inherent, menhir, prohibir…
 • Algunes exclamacions: ah, oh…
 1. Casos de no-coincidència amb el castellà:

 

ham harmonia hivern subhasta ahir
subtrahend avui orfe orxata os
ou cacauet coet benaurat malaurat

Resultat d'imatges de chufa

EXERCICIS

1.                  Completa les paraules següents afegint, si cal, la lletra h a l’inici de la paraula:

 

..ou ..armònica ..otel ..emorràgia ..orxata
..emicicle ..elicòpter ..ostal ..exàgon ..éreu
..ereu ..eura ..oratge ..umilitat ..error
..àbit ..orror ..ort ..or ..ola
..am ..amb ..ovari ..ermità ..ivern
..aurà ..ipopòtam

Resultat d'imatges de hipopotamo

2.                  Completa els mots següents afegint, si cal, la lletra h enmig de la paraula:

ad..erir en..orabona sub..asta al..ora ex..alar
men..ir ex..ili pro..ibir ex..uberant in..epte
ex..aurit in..àbil ex..ibició ex..aminar ex..orbitant
in..alació ve..icle ca..òtic caca..uet re..üll
co..et tot..om co..esió infra..umà ta..üt
pe..üc ben..aurat ve…icle ex…umar Mal…umorat
3.                  Completa amb H els espais en blanc segons convengui:

 • A….ir vàrem segar l’….erba; ….avui ….anirem ….a agafar-la.
 • L’….ivern de l’….any que ve l’….auran d’operar de l’orella.
 • Val més ….estar  a l’….otel que no ….aver d’….estar  a l’….ospital.
 • Si barreges bé ….oxigen i ….idrogen, et pot donar ….aigua.
 • La ….istòria de la ….umanitat és plena d’accions ….omicides.
 • Els ….abitants de Ma….ó varen ser molt més ….àbils.
 • L’….òrfena va tirar l’….am i l’….ereu va picar.
 • ….an pro….ibit la sub….asta de ve….icles ….usats.
 • L’….orquestra fil….armònica va començar els ….acords de l’….imne.
 • …em actuat …àbilment unint-nos al manifest.
 • …an llevat l’…eura de les parets de l’…ermita.
 • Tot…om estava mal…umorat per la pro…ibició.
 • L’…erba creixia a l’…ort d’una forma ex…uberant.
 • …em viscut en …armonia tot l’…ivern.
 • Sub…astaran els …instruments de l’orquestra fil…armònica.
 • Guardava l’…am a l’…ivernacle.
 • L’…orfe menjava …ous i caca…uets.
 • A n’Antònia li agrada molt l’…orxata.
 • Dibuixa un pentàgon i un …exàgon.
 • Té una forma …eptagonal.
 • S’a ex…aurit la teva novel·la.

Resultat d'imatges de libros antiguos

 • No …eretarà la …isenda perquè és massa bo…emi.
 • …a sofert una …emorràgia pel cop amb el ve…icle.
 • Un men…ir pre…istòric.
 • Escriu amb co…erència, co…esió i …omogeneïtat.
 •  Ex…alar un sospir ve…ement.
4.                  Redacta un text de 150 paraules que n’ inclogui 8 de les que surten als exercicis 1 i 2.
5.              Completa amb o, ho, oh!, segons pertoqui:

 • Tot això, ___ ___ traslladam ara, ___ ens ___ haurem de dur després amb la furgoneta.
 • ___ caixa, ___ faixa.
 • ___, mira que ha fet la teva filla: ___ ha embrutat tot amb les pintures de l’escola.

·                Resultat d'imatges de botes pìntura

6. Fixa’t en la següent sopa de lletres. Cerca-hi paraules, amb h o sense, que hem esmentat a la part teòrica d’aquest tema:

H A R M O N I A T
O R B A T I R E A
R H E L E N A X T
X M N A O H L H S
A E A U C E A A A
T N U R A R H U H
A H R A U E X R B
E I A T R N E I U
V R T O T T L R S
7.              Emplena els buits amb a o ha, segons correspongui:

 •  Encara no ___ anat ___ la perruqueria, la teva germana?

Resultat d'imatges de pelo rizado

 • Ara no sé si ___ sortit ___ comprar o si ___    pujat ___ la terrassa.
 • Vostè ___ de dirigir-se ___  secretaria i donar ___ la secretària tot el que ___ portat aquí.
 • Estic acostumat ___ anar ___ dormir cap ___ les dotze de la nit.
 • Què ___ estat, això? S’___ sentit un renou que ___ arribat fins ___ la cuina.
8.       Emplena els buits amb em, amb o hem, segons correspongui:

 • La professora _____ diu que tots _____ aprovat _____ un set.
 • _____ sembla que _____ d’anar-hi tots, _____ autocar
 •  ___ de pensar alguna cosa més per sopar. ____ el pa ___ oli no n’hi ha prou.
 • _____ dit cinquanta vegades que no es pot córrer per aquí _____ sabates!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *