Substantiu i adjectiu. Gènere i nombre.

EL SUBSTANTIU

Formació dels femenins:

·       Masculí + A: nin/nina , moix/moixa, marquès/marquesa

·       Se substitueix  la –o la –àtones del masculí per –a: mestre/mestra, monjo/monja.

(A vegades es produeixen canvis consonàntics quan s’afegeix la –a: cunyat /cunyada, amic/amiga, llop/lloba)

·             Quan la paraula masculina és aguda se li afegeix –na: germà/germana, lleó/lleona
·             Masculí +-essa, -ina, -iu  = duc /duquessa , gall /gallina, actor /actriu
·              Els noms masculins acabats en -leg canvien la terminació en –loga : Psicòleg/psicòloga, biòleg/biòloga).
·             Alguns noms masculins (pocs) es formen afegint -ot al femení: bruixot/ bruixa , ninot/ nina  , abellot /abella

Resultat d'imatges de bruixa i poma

·             Masculins i femenins amb una arrel diferent: home/ dona , pare / mare , oncle/ tia, cavall/egua, boc/cabra
·             Una mateixa forma serveix per als gèneres en els acabats en -aire, -ista: (el o la) cantaire
(el o la) pianista.
·              Alguns noms d’animals s’utilitzen en una forma invariable per als dos gèneres afegint mascle o femella: rossinyol mascle / rossinyol femella, cadernera mascle / cadernera femella…

Particularitats de gènere:

    Hi ha una sèrie de noms que en masculí tenen un significat i en femení un altre. Els més utilitzats són:

masculí femení
el canal (accident geogràfic) la canal (canonada)
el clau (de paret) la clau (d’obrir)
un editorial (article de fons) una editorial (empresa)
el fi (objectiu) la fi (final)
el llum (aparell) la llum (claror)
el pols (batec) la pols (partícules)
el pudor (vergonya) la pudor (mala olor)
el salut (salutació) la salut (estat físic)
el son (dormida) la son (ganes de dormir)
el talent (capacitat) la talent (gana)
el vall (excavació) la vall (accident geogràfic)

Cal tenir en compte que sovint utilitzam , per influència del castellà, el gènere incorrecte en una sèrie de  noms. Hem de recordar-los!

Són masculins: els afores, els avantatges, el compte, el corrent, el costum, el deute, el dubte, els espinacs, el front, el llegum, el lleixiu, el pebre, el pendent, el senyal, el titella

Són femenins: les anàlisis, les allaus, la dent, les postres, la resta, la síndrome,la calor, la claror, una olor, la remor, la resplendor, la suor, la verdor,  la xocolata.

Resultat d'imatges de bombones chocolate
Formació dels plurals

-s Pare/ pares
-es Casa/ cases

*Aquest canvi produeix a vegades alteracions ortogràfiques: taca/taques, plaça/places, platja/platges, arruga/arrugues, aigua/aigües, pasqua/pasqües).

 -os ( noms masculins acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx) abús – abusos, braç – braços, reflex – reflexos, despatx – despatxos.

*Alguns noms acabats en -s dupliquen la s en el plural:  fracàs – fracassos, nas – nassos, accés – accessos, congrés – congressos, interès – interessos, progrés – progressos, arròs – arrossos, os – ossos, tros – trossos,  etc

-s/-os (doble plural: noms acabats en -sc, -st, -xt, -ig) Disc/ discos, gests/gestos, texts/textos, desig/desitjos. 
 -ns (paraules agudes) Germà/ germans . Excepcions: noms de lletres ( les as, les bes…), noms de notes musicals ( els dos, els sis…), partícules gramaticals usades com a noms( els perquès, els peròs…) i- alguns noms: sofà, cafè, comitè, fe, mercè, te, tupès, vostè, clixé, consomé,  puré, ximpanzé, bisturí, esquí, bambú, menú, tabú, xampú, etc.
alguns són invariables temps , llapis, fons, cactus i els dies de la setmana de dilluns a divendres.

Resultat d'imatges de cactus

    L’ADJECTIU

L’adjectiu qualificatiu és una paraula variable (amb gènere i nombre) que modifica el nom tot indicant-ne qualitats.

  1. La majoria d’adjectius tenen una forma per al masculí i una altra per al femení. Són els adjectius de dues terminacions. Per formar les formes femenines corresponents, se segueixen bàsicament els mateixos criteris que per a la formació dels femenins en els substantius. En el plural també tenen formes diferents per a cada gènere.
  1. Hi ha adjectius, en canvi, que tenen una sola terminació (la mateixa forma per al masculí i per al femení). La majoria es poden identificar per la seva terminació:
-a: entusiasta, belga, indígena…  
-e: alegre, cèlebre, solemne, lliure, jove…  
-ble: amable, feble, possible, noble…  
-al, -el, -il: igual, fàcil, útil… Excepcions: mal-mala, paral.lel-paral.lela, tranquil-tranquil.la…)
-ar, -erior: superior, regular  
-ant, -ent: abundant, ignorant, amargant Excepcions: sant, atent, calent, dolent, violent…)
-aire, -ista: xerraire, idealista…  
-alguns adjectius: rude, gran, breu, major, àrab, miop, sublim, màrtir, hindú…  

Resultat d'imatges de hombre templo golden

  1. Els adjectius acabats en –aç, -iç, oç tenen la particularitat que són d’una sola terminació en el singular i de dues en el plural:

capaç – capaç – capaços – capaces

feliç – feliç – feliços – felices

veloç – veloç – veloços – veloces

  1. Són casos a destacar que solen crear problemes per la interferència de la llengua castellana, l’adjectiu pobre / pobra (que en català té dues terminacions) i rude / rude (que, en canvi, en català és invariable).

Per a la formació dels plurals també cal fer servir els mateixos criteris que a la formació dels plurals en els noms.

EXERCICIS

1.              Els substantius següents tenen com a femení un altre mot amb lexema diferent. Escriu-los:

amo: _________                marit: __________            gendre: ___________

boc: __________               toro: ___________            oncle: ____________

cavall: _________              ase: ____________           porc: ____________

home:__________

2.              Canvia el gènere dels sintagmes següents:

psicòleg nul……………………………………………………………………………….

bruixot comú……………………………………………………………………………..

pediatre alegre…………………………………………………………………………..

orfe tranquil …………………………………………………………………………….

abat prudent …………………………………………………………………………….

heroi  boig ………………………………………………………………………………..

emperador culte………………………………………………………………………..

ase jove……………………………………………………………………………………

gendre cortès……………………………………………………………………………

actor trist……………………….……………………………………………..

Resultat d'imatges de pediatra

3.              Torna a escriure les frases canviant el gènere de les paraules en negreta:

· El marquès suís va anar de viatge amb un arqueòleg nadiu.

______________________________________________________________________

· L’oncle amable va dur el cavall malaltís a la fira.

________________________________________________________________________

· El batle pèl-roig és propietari d’una granja de porcs domèstics.

________________________________________________________________________

· L’ase negre era d’un baró cortès.

________________________________________________________________________

· El llop ha atacat una ovella i una cabra.

________________________________________________________________________

Resultat d'imatges de lobo

 

4.              Forma el plural (o el singular, segons el cas) dels sintagmes següents:

un bisturí genuí: __________________                un magribí boig: ________________

un llapis feixuc: ___________________               un bacallà islandès: ______________

una psicòloga alegre: ________________              uns tipus directes: _______________

un tornavís rus: ____________________             un robí roig: ____________________

una puça microscòpica: _______________            un vidu belga: __________________

un assaig dur: ______________________           un cas homòleg: ________________

un pastís cru: ______________________            un accés europeu: _______________

un índex complex: ___________________           un sufix eficaç: __________________

5.              Completa les expressions següents amb les formes adequades dels adjectius que hi ha entre parèntesis:

 a) Sempre duia unes arracades _____________ (lluent).

b) Aquesta falda et va molt ______________ (ample).

c) Al capdavall del carrer, hi ha dues cases noves de característiques ______________ (anàleg).

d) Aquesta llet s’ha tornat ________________(agre).

e) Aquestes noies són ben _______________ (igual).

f) És una resposta _____________ (comú).

g) És una solució _____________ (decent) per a tots.

h) Aquesta sopa és ____________ (exquisit); me’n menjaré un altre plat.

i) Quan la vaig visitar estava ______________ (somnolent) perquè s’acabava d’aixecar.

j) Malgrat que la nit era molt ____________ (negre), de la plaça vaig veure una ____________ (ample) columna de fum.

6.              Completa les frases que tens a continuació amb la forma més adequada de les dues que hi ha entre parèntesis:

a) D’ençà que vivim _________________ (als afores / a les afores) d’aquesta població, ens quedam sense _____________ (corrent elèctric / corrent elèctrica) tot sovint; per això hem comprat el grup electrogen.

b) Els resultats de l’______________ (anàlisi sanguini / anàlisi sanguínia) m’han animat.

c) Vaig anar a la vall de Núria amb __________________ (el cremallera / la cremallera).

d) En el diari d’avui hi ha ________________ (un editorial / una editorial) molt interessant.

e) Avui tastareu _________________ (uns postres / unes postres) diferents.

f) ___________________ (Aquests espinacs / Aquestes espinaques) no han quedat prou bé.

g) Quan et faci _________________ (el senyal / la senyal), ha de parlar ________________ (aquest titella / aquesta titella).

Resultat d'imatges de titella

7.              Corregeix, si cal, els errors de les frases següents:

· El seu pare té la costum de tocar dues vegades el timbre.

· S’ha descobert un medicament per al tractament del sida.

· La corrent del riu va arrossegar el mocador.

· Va redolar per la pendent.

· Aquest matí m’han de fer un anàlisi de sang.

· Era una pobre dona, na Joana.

· Quina conducta més digne i noble, la seva!

· N’Aina va sempre molt elegant.

· Varen collir una flor silvestra realment singular.

Resultat d'imatges de amapola

8.              Canvia el gènere de les frases següents:

a) El pagès es va comprar una ovella, un ase, una cabra, un porc i un cavall.

_________________________________________________________

b) L’exdiputat ha estat rebut com un heroi.

_________________________________________________________

c) L’emperador farà d’actor perquè és tot un artista.

_________________________________________________________

d) El gendre del psiquiatre és l’oncle del pediatre.

_________________________________________________________

e) L’amo de Can puig, com que és l’hereu, ha venut totes les vaques.

_________________________________________________________

g)  L’abat té una cadernera femella i un rossinyol mascle.

_________________________________________________________

h)La modista de la reina tindrà d’hoste el sastre del príncep.

_________________________________________________________

9.              Canvia el nombre del substantius següents:

a)    cas           _____________                              f)     tros           _____________

b)    arròs        _____________                              g)    avís           _____________

c)     embaràs   _____________                            h)    autobús    _____________

d)    calabós     _____________                             i)    matís        _____________

e)    passadís   _____________                             j)    accés        _____________

10.          Passa al singular els sintagmes nominals següents:

a ) les tesis   ____________            f) les crisis   _____________

b) les otitis  _____________            g) els tirants  _____________

c) les anàlisis    _____________      h) els atles   _____________

d) els parèntesis  _____________   i) els tobogans   ____________

e) els paraigües    _____________  j) els imants    _____________

11.          Ara, passa al plural els mots següents :

a)  sofà                  _____________          f)  llapis        _____________

b)  desig                 _____________          g)  ajust        _____________

c)  individu              _____________         h) cactus      _____________

d)  globus               _____________          i)  test          _____________

e)  text                    _____________          j)  virus         _____________

Resultat d'imatges de virus

 

12.           Omple els buits amb els articles determinats o indeterminats necessaris:

a)     Anar a dormir d’hora és  ______ costum saludable.
b)    Visitarem ______ afores de la ciutat.
c)     No coneixia prou bé ______ senyals de circulació.
d)     ______ psicoanàlisi està de moda.
e)     ______ sida és ______ síndrome d’immunodeficiència adquirida.
f)     Després de l’explosió, es va veure ______ gran resplendor al cel.
g)     A causa de la caiguda dels pals elèctrics, han tallat ______ corrent.
h)     Amb ______ dot de la núvia podran pagar ______ deutes.
i)       Aquest assumpte té ______ avantatges que ens poden afavorir.
j)      ______ blancor de la neu de les muntanyes i ______ verdor dels prats feien aquell paratge encisador.
k)     Es va sentir ______ remor d’admiració entre la mainada en aparèixer ______ titella.

l)     ______ canal de Panamà travessa el continent americà.
m)     Discutir el futur de l’empresa és ______ fi de la reunió.
n)     Si apuges ______ llum ens hi veurem millor.
o)     La setmana que ve anirem acampada a ______ vall de Sóller.
p)     Al cap i a ______ fi, ______ fi  no justifica els mitjans.
q)     Haurem de fregar ______ terra perquè s’ha embrutat amb ______ terra dels cossiols.
r)     Com que tot el dia hi entra ______ llum del sol, és un pis molt assolellat.

Resultat d'imatges de dia soleado

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *