Grafies B/V

  1. Escrivim B:
  • Davant delr: poble, blau, pobre, brau…
  • Alternant amb p: saber / sap, llobató / llop, rebut/rep.
  • Darrere dem: embenar, ambiciós, embolicar, tomba…

Excepcions: circumval·lació i tramvia.

Resultat d'imatges de tranvia soller

2. EscrivimV:

  • Darrere den: canvi, conversa ,enviar…
  • A les terminacions de l’imperfet d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació: -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven.
  • Alternant amb U: beure/bevia, neu/nevada, hauré/ havia
  • Hi ha una sèrie de cultismes, els pseudoderivats, que deriven directament del llatí i no de la paraula primitiva catalana (derivats). Així, en una mateixa família hi podem trobar paraules que s’escriuen amb V i d’altres amb B.
 Mot primitiu Derivats Pseudoderivats
avortar avortament abortiu
calb calba calvície
cervell cervellet cerebral, cerebel
corb (adj.) corba curvatura
llavi pintallavis labial
moure movia, moviment automòbil, mòbil, mobilitzar

Resultat d'imatges de automovil antiguo

3. També cal recordar les paraules següents que sovint són mal escrites perquè divergeixen respecte d’altres llengües romàniques:

  • S’escriuen amb B
abans corba acabar
berruga biga embenar
arribar treballador oblidar
automòbil bena (tira de fil) rebentar
baf bolcar rebolcar
bava sabó calb
basc bufeta saba
corb
  • S’escriuen amb V
advocat escrivà rave
almívar espavilar rovell
avall esvelt avi
avet fava sivella
avorrir gavardina avortar
provar govern travar
canvi gravar trèvol
caravel·la haver vaixell
cascavell javelina vedella
cavall aprovar vernís
civada llavi comprovar
covard núvol envestir
endívia pavelló voltor

Resultat d'imatges de buitre

EXERCICIS
 1. Completa amb b i v:

nú…ol, co…ard, ca…all, a…orrit, pro…a, re…entar, can…i, go…ern, …ena, cor…a, sa…i, tro…ar, arri…ar, ro…ell, …olcar,  a…orriment, ennu…olat, intercan…i, ca…alleria, desapro…ar, re…entada, re…olcada, go…enador, em…enar, aco…ardir-se, encor…ar, ro…ellat, arri…ada, tro…ada, en…iar, em…olic, bom…a, com…ustió, can…i, am…ulància, en…ejable, in…ent, ad…ocat, …uidar, a…all, tre…all, lla…i, da…anter, re…olcar, a…orrir, sa…ó, …ermell, a…ans, a…et, …iga, re…entar, pa…elló. 

Resultat d'imatges de reventar

 2. Ara escriu deu oracions en les quals hi surtin paraules de la llista anterior.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 3.              Completa les formes verbals següents amb b o v:
a) Ha…ia sortit; ha…íem de saludar; ha…ien marxat.
b) Aca…a…a de començar; aca…à…em molt tard; aca…a…en cansats.
c) Arri…a…es tard; arri…à…em d’hora; arri…a…en de seguida.
d) Tre…alla…a molt; tre…allà…eu bé; tre…alla…en poc.
e) No es tro…a…a bé; ho tro…a…em de seguida; ho tro…a…en malament.

Resultat d'imatges de malestar

 4.              Omple els buits de les frases següents amb v

·       No tro_a_a enlloc un recan_i per al meu automò_il.

·       Arri_a_en del viatge ben re_entats, però gens a_orrits.

·       El qui ha_ia d’inter_enir era un ad_ocat que tre_alla a la Conselleria de Tre_all del Go_ern Balear.

·       De_ia molts de doblers, però no mo_ia ni un dit per solucionar-ho.

·       Ahir al País _asc, es jutja_a un cas d’a_ortament.

·       Els lectors escri_ien moltes cartes, en les quals desapro_a_en aquells actes.

·       En Jaume és un jove molt espa_ilat, que no duu cap _ena als ulls.

·       En Josep no era tan co__ard com tothom pensa__a.

·       Vàrem entrar a aquella ta__erna a prendre un  plat de  fa__es.

·       Vull pro_ar  l’automò_il a__ans de comprar-me’l.

·       Aquest  tro__ador era tingut per una persona molt sà__ia.

·       Li va sortir un mal al lla_i de tant de menjar endí_ies.

·       El ca__aller ca__alca__a sobre el seu ca__all.

·       He deixat el telèfon mò_il  a casa pensant  que el duia a la ga__ardina.

·       El tram__ia que passa__a pel parc va en __estir  un cotxe.

·       Diumenge passat vàrem anar a __eure una exhibició de tam__ors al pa__elló municipal d’esports.

·       L’ad__ocat que em representa___a  la sa__ia    __en llarga;  compagina___a la sa___iesa amb acudits enginyosos: era poc pro__a__le  a__orrir-se amb ell.

·       Qui és aquella dona tan es___elta que du un pintalla___is a la mà? Crec que la conec i ara he o___lidat el seu nom. 

Resultat d'imatges de pintalabios

 5.              Fixa’t en alguns casos especials: tramvia, circumval·lació, automòbil, labial, probable. Escriu una frase amb cada una d’aquestes paraules.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 6.    Omple els buits amb la paraula adequada ( bola, vola, buit, vuit, bell, vell, baca, vaca, bena, vena, bull, vull, ball, vall, beure, veure, bot, vot).
a) Posarem la … al cotxe per carregar-hi els esquís. / Allà hi ha una … que vedellarà aviat.
b) M’han posat una injecció a la … . / Necessitarem una … per embolicar el braç on hi ha la ferida.
c) La llet ja arrenca el … ./ No … que ningú entri al meu despatx.
d) Aquesta carretereta arriba fins al fons de la … . / Anirem al … de la festa major.

e) Has de … molta aigua. / Jo no hi tinc res a … .

f) Cada ciutadà té un … . / Em sembla que la pilota li ha fet un … estrany.
g) Això és més … que Matusalem. / Era un paisatge molt … .
h) El depòsit d’aigua és … . / En aquest joc, el tres mata el … .

i) Aquest avió … molt baix. / M’ha tirat una … de neu. 

Resultat d'imatges de avion

7.              Omple els espais buits del text amb b o amb v segons calgui:

 La cançó de la deixa __a tornar l’endemà i molts altres dies més. Ara passa__a sempre pel carrer nou i cada __egada es para__a a tocar la reixa. Sempre s’in__enta__a no__es cançons, picant quan calia so__re les __arres. __a in__entar una cançó per cadascun dels ar__res que __eia al parc: el pi, l’a__et, el cedre del Líban, l’esvelt xiprer estirat com un dit per fer pessigolles als núvols. __a in__entar una cançó per l’a__inguda que puja__a cap a la casa, pels camins que s’endinsa__en a les verdes galeries sota els ar__res, per l’her__a i pels parterres florits. Però no __a dir res del seu desco__riment ni als seus pares, ni a la mestra, ni als companys. La reixa musical era el seu instrument secret.

Gianni Rodari, El joc dels quatre cantons 

8.              Emplena els buits del text següent amb una b o una v.

Resultat d'imatges de dona d'aigua

Al peu de la serra de Sant Patllari i molt a prop del mas Corralot, s’hi tro__en les misterioses Estunes. En arri__ar-hi ens adonem que la terra és plena d’esquerdes i que mirant a tra__és d’elles veiem aquestes co___es que s’anomenen Tunes o Estunes. En les profunditats d’aquestes esquerdes s’alça__en rics palaus ha__itats per les Aloges o Goges que la veu popular bateja__a amb el nom d’Encantats. Les Goges eren una mena de fades que durant el dia resta__en ocultes en els seus caus i que quan canta__a el gall a la mitjanit sortien per les __etes de les roques i ana__en a emmirallar-se a les aigües de l’Estany de Banyoles que, en aquell temps, era molt proper a les Tunes. Segons sembla les entranyes d’aquelles roques esta__en cobertes d’or i plata, perles i diamants i tota mena de joies. Aquests tresors resta__en lluny de la mirada dels curiosos i dels __andits gràcies a una malla fina, una xarxa de fil imperceptible, que les mateixes Goges ana__en filant. Però si un intrús gosa__a endinsar-se per les co__es a la recerca dels tresors no tarda__a a perdre l’orientació quan mira__a de tornar enrere abans de perdre’s, definitivament, per aquell laberint de roques i arrels immenses. Algunes __egades els ha__itants dels contorns havien vist a les nits com d’aquell paratge misteriós emana__a una blancor finíssima que puja__a cap al cel. Aquell prodigiós raig de llum era atri__uït a les festes que tenien lloc en els palaus de les profunditats.

Extret i manipulat de la Web de les Llegendes del Pla de l’Estany


 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *