Les conjuncions

Les conjuncions són mots invariables que actuen com a nexes per connectar oracions i, de vegades, paraules o sintagmes. Algunes conjuncions tenen un significat propi, d’altres només l’adquireixen en funció del context dels elements que uneixen. Quan un grup de paraules actuen en bloc com una conjunció s’anomenen locucions conjuntives.

Resultat d'imatges de nudo cuerda

Poden ser de dos tipus:

  1. Coordinades (uneixen elements al mateix nivell sintàctic):

Resultat d'imatges de coordinación

Conjuncions Significat Exemples
Copulatives: i, ni…

*La conjunció I no es transforma mai en E, encara que el mot següent comenci en I (És simpàtic i intel·ligent).

 

Unió

 

 

No menja ni dorm

Disjuntives: o, o bé, o si no…

* La conjunció no es canvia mai per U ( Has trobat tancat o obert?)

Tria forçosa Li compraré un llibre o bé el duré a sopar
Adversatives: però, sinó que, no obstant això, malgrat això, tanmateix… Contrarietat Parla bé l’anglès però no el sap escriure
Distributives: ara… ara, adés… adés, ni…ni, ja… ja, l’un… l’altre, sigui… sigui, sigui… o… Distribució de l’acció Ni fa ni deixa fer
Explicatives: és a dir, això és, o sigui… Expressen un aclariment o una equivalència No menjam carn, o sigui, som vegetarians.
Il·latives: doncs, per tant, en conseqüència, tant de bo .. Expressen una conseqüència, una deducció El professor ha arribat tard; per tant, no es farà l’examen.
Continuatives: encara, a més, a més a més, encara més, fins i tot… Continuïtat No s’adona de res, a més, tampoc no hi posa gaire interès.

 

  • Subordinades (indiquen que un element depèn d’un altre):

Resultat d'imatges de subordinación

Completives: que… Li agrada que plogui
De temps: després que, quan, abans que, mentre… Mentre en Joan arriba prepararem les motxilles
De manera: com, tal que… Ho he fet com em vares ensenyar
Condicionals: si, sempre que.. Si vols aprendre’n has d’estar ben atent
Concessives: malgrat, encara que… Encara que m’ho prometis no et crec
Consecutives: en conseqüència, així que, de manera que, doncs… N’Aina s’esforça molt així que crec que es pot treure el curs.
Causals: perquè, car… He canviat el cotxe perquè era massa vell
Comparatives: més…que, menys…que… Aquest vi és més bo que el que beguérem ahir
Finals: perquè, a fi que… Et deix el llibre perquè te’l llegeixis
De lloc: on, allà on… Dinarem on t’agradi més

Particularitats de les conjuncions:

a) Doncsés una conjunció consecutiva, NO causal (a vegades la usam incorrectament en aquest sentit per influència del castellà. Està refredada, doncs que no surti. Seria incorrecte, en canvi:  Deu estar malalt doncs fa dies que no ve (en aquest cas caldria dir : Deu estar malalt perquè fa dies que no ve.

Resultat d'imatges de resfriada

b) La conjunció perquèpot ser causal o final. Ex. No ve perquè està enfadat (causal)/ Amaga-ho perquè sigui una sorpresa (final).

c) Sinóés una conjunció adversativa que indica oposició entre els elements que posa en relació: No has de parlar amb aquesta professorasinó amb l’altra. Si no, en canvi, és un conjunt de dos mots: la conjunció condicional si i l’adverbi de negació no: Si no arriba a l’hora que ens va prometre, m’enfadaré amb ella.

d) Cal no confondre per què/ per què / per a què. Hem de fer servir:

  • Perquè: a les oracions subordinades que indiquen el motiu o la finalitat de l’oració principal: Ha anat a dormir perquè estava molt cansada. (causal)/ Et deix el llibre perquè el llegeixis. (final).
  • Per què: a les frases interrogatives directes i indirectes en què es demana la causa d’un fet, d’una situació, etc.: Per què estaves tan preocupada?/ Ma mare em demanà per què estaves tan preocupada.
  • Per a què: a les frases interrogatives en què es demana sobre la finalitat o la destinació d’un objecte, una acció, etc.: Per a què servirà això?
EXERCICIS
1.              Enllaça aquestes oracions amb una conjunció coordinant. En cada cas, digues quin tipus de relació s’hi estableix:

 • El tren sortirà a les cinc de Barcelona _____ arribarà a les deu a Saragossa.

• Es va aturar davant mateix de la casa _____ no va gosar entrar-hi.

• De vegades somniava un canvi de fortuna _____ no feia res per aconseguir-lo.

• No cal que escuris _____ que netegis l’habitació.

• Podeu llegir una novel·la _____ una antologia de contes, el que vulgueu.

• No era de vidre, _____ de plàstic.

• De cap manera no el podia perjudicar, _____ allò va donar-li més popularitat de la que tenia.

• Ja duis tres partits perduts, _____ heu d’entrenar més.

Resultat d'imatges de partido perdido baloncesto

2.              Omple els buits amb la conjunció subordinant adequada:

•                M’hauries de dir _____ te n’ha sobrat alguna.

•                Em confessà _____ havia rebut una injecció de coratge.

•                No et pensis _____ la cosa sigui tan fàcil.

•                Es queixen _____ hi assisteix molt poca gent.

•                 Has d’aixecar-te d’hora ________ si no perdràs el tren.

•                Tenia l’obsessió _____ havia de ser veterinari.

•                No sé_____ podré atrapar-lo.

•                 Va guanyar la cursa, _________ que ho tenia tot en contra.

•                Tem _____ no madurarà bé.

•                _________ en Joan berenava ella va acabar de preparar la motxilla.

•                Ens exposam _____ faci un ruixat i ens deixi ben molls.

•                Ho va presentar______ ho demanaven les bases del concurs.

•                No es recordava _____ havia d’ingressar els diners.

•                La trobada es farà ________ tu vulguis.

•                Té interès _____ el seu fill estudiï música.

3.              Comprova en quines frases està mal usada la conjunció DONCS i corregeix l’oració com calgui:

a. No vaig anar a treballar doncs no em trobava bé.

b. Vols venir al cine? Doncs no badis, que farem tard!

c. No vàrem fer l’excursió doncs estava plovent.

d. No hem fet la travessia doncs teníem por de perdre’ns.

e. No tens gana? Doncs, no sopis.

f. No vagis al quiosc massa d’hora, doncs el trobaràs tancat.

g. Convé que li demanis explicacions, doncs el seu comportament no és normal.

h. Estàs cansada, doncs seu i descansa.

Resultat d'imatges de cansancio

4.              Utilitza  conjuncions condicionals (si, sempre que, fora que, només que, posat que, a condició que, en cas que, fet que, segons, atès que, sols que, llevat que…) per emplenar els buits de les següents oracions (procura evitar les repeticions):

a. ____________________ tu li ho encarregues, ell t’ho portarà.

b. Encara arribaràs a temps ____________ corris un poc més.

c. Aniràs de viatge de final de carrera ________________ aproves el curs.

d. Li donarem el regal _______________ véngui a recollir-lo l’interessat.

Resultat d'imatges de paquete lazo rojo

e. Et duré l’ordinador a casa; _____________________ no t’interessi, me’l tornes.

f. ___________________ naufragassis, què faries?

g. Tindrem prou menjar per a tots, __________________ vénguin també els teus cosins.

h. L’avió s’enlairarà ______________ quin sigui el pronòstic del temps.

i. Tindrem èxit ________________ ens ajudes una mica.

j. Us donaran el permís _______________ el demaneu.

k.Els acceptaran __________________ s’hi matriculen dins del termini establert.

5.              Escriu en els punts suspensius si no o bé sinó, d’acord amb les normes.

a.      Estudia més, …………………….. suspendràs.

b.      No és això exactament el que passa …………………….. que hi ha més coses implicades.

c.      ……………………..ho vols fer, pitjor per a tu.

d.      …………………….. ho dius tu , ho diré jo. Cal denunciar-ho; …………………….., això no se solucionarà mai.

e.      No han encarregat el projecte a en Lluís ……………………..a en Pere.

f.      No sap l’anglès, …………………….. l’italià;

g.      Aquella noia , no solament treballa …………………….. que també estudia.

h.     ……………..vols pols, no vagis a l’era.

i.      Hauria d’haver avisat,………………. feia comptes venir.

6.              D’acord amb les normes, escriu en els punts suspensius les formes per què, per a què, per què.

a)          M’heu d’explicar ……………………..no vàreu venir a la reunió.

b)         ……………………..arribes tan tard? -……………………..s’ha espatllat el metro.

c)          Vol acabar d’estudiar el tema avui ……………….. demà té una festa.

d)         ……………………..serveix aquest producte? -…………………….. la pintura s’eixugui més de pressa.

e)         ……………………….. em  demanes  això? Saps perfectament que ho vaig fer ………….. no hi havia cap altra        sortida.

f)       No sé……………………….. no vols acabar la carrera.

g)     Vull anar……………..sí.

h)     Em podries dir ……………………….serveix aquest aparell?

Resultat d'imatges de tijeras raras

i)            Vénc …………………………….em solucionis el problema.

j)         No volia dir-me ……………………no m’havia convidat, ………………… crec que encara estava enfadat amb mi.

k)               ……………………….has elegit aquesta opció? ……………………. crec que és la més fàcil.

l )             …………………serveix aquesta maleta, si no en tenim la clau?

m)           No entenc …………………..m’odies.

n)            No hi podré assistir ………………………….me’n vaig de viatge

o)            Els teus germans encara no havien descobert ………………….s’havien barallat.

p)            Hi aniré ……………….em torni els doblers.

q)            Agafa’l ………..no caigui.

r)             Agafa’l, …………………. si no caurà.

s)             Volia telefonar-te ………………………..volia parlar amb tu.

t)             Volia telefonar-te …………………..em donassis l’adreça de la pensió de Barcelona

u )            Digues ………………ho vares fer i no et castigaré.

v)             Ho vaig fer ……………………necessitava demostrar-te la situació per la qual pas.

x)             He demostrat que seria capaç de pressionar-lo ………….accedís a les nostres exigències.

z)           Si vols saber ……………………………..deia això, només has de preguntar-ho.

 

7.              Escriu en els punts suspensius per què, per a què, perquè, doncs, si no, sinó.

 1.     No se li pot dir res……………………està molt enfadat. -……………………..què hi farem!

2.      No us ho dic ……………….us espanteu, ………………….actueu amb molta prudència.

3.      Em sembla que en Pau no voldrà ajudar-nos.  …………………….ens ajuda ell, ens ajudaràs tu?

4.      ……………………..es fa servir aquest producte? -…………………….. es dissolguin totes les taques de pintura.

5.      La crisi s’agreuja. -……………………..no sé com ens en sortirem.

6.      …………………….. es fa el màrtir? – …………………….. li agrada que el planyin.

7.      Duien que farà molt fred el cap de setmana. -…………………….. més valdrà que no ens moguem de casa.

8.      Us ho diu, no …………………….. ho feu ara, …………….     ………………….. ho feu quan pugueu .

8.              Posa la forma que correspongui:

 1. Tothom pregunta …………………… hem de fer això (perquè / per què).

2. ……………………… no han arribat, haurem de fer-ho un altre dia (com que / posat que).

3. Fa uns anys no es podia fer …………………… no hi havia les condicions per tirar-ho endavant (doncs / perquè).

4. La família demana ………………… hi hagi silenci ( – / que).

5. Ens ho diu ………………….. hi anem tan aviat com puguem (perquè / per què).

6. Han de treballar més, ……………….., no quedarà bé (si no / sinó).

7. Ell sempre demana les raons ………………… hem de fer cada exercici (per què / perquè).

8. Vol esbrinar ………………….. hem de fer l’examen amb la cara pintada com els pallassos (per què / perquè).

Resultat d'imatges de payaso

9. No cal que preparis més exercicis ………………….. ja en tenim prou (doncs / perquè).

10. Tots els exercicis els vàrem fer bé ……………….. eren fàcils (degut que / a causa que / per què).

11. Hi vivia molta gent …………………… no s’hi veia molt de tràfec (perquè / malgrat que).

12. Va quedar buit………………………. tothom havia de marxar (doncs / perquè).

13. Ho faran un altre dia …………………… volen fer-ho avui (si no / sinó).

14. Es prega ………………… no feu renou quan entreu al teatre ( – / que).

15. Hem treballat molt intensament………………….. hauríem de tenir-ho a punt aquest capvespre mateix (doncs / perquè).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *