Les consonants laterals

En general, la majoria de problemes que ens trobam a l’hora d’escriure les grafies l/l·l/ll vénen marcats per una mala pronúncia:

 1. A vegades es pronuncia incorrectament la consonant palatal (LL) i aquest fet indueix a una mala grafia: jum o yum (en lloc de llum), juger en lloc de lleuger.
 1. En altres casos, per un fenomen anomenat ultracorrecció, es pronuncien amb LL paraules que en realitat van amb ela simple (L): relligió per religió, llògic per lògic, lliteratura per literatura…

 1. Però on en realitat trobam més entrebancs és a l’hora d’escriure la ela geminada (L·L) perquè sovint no la distingim, oralment, de la ela simple. Com a regla general, cal recordar que s’escriuen amb ela geminada:

a. Les paraules començades per:

 • al·l- : al·legar, al·lèrgia, al·licient, al·lucinar. (Excepcions: alegria, alumini…)
 • col·l-: col·laborar, col·locar, col·lectiu, col·lega, col·legi, col·lisió, col·locar.
 • il·l-: il·legal, il·legible, il·lès, il·lícit, il·limitat, il·lògic, il·luminar, il·lusió, il·lustrar.
 • mil·l- : mil·lenari, mil·lenni, mil·lèsim, mil·ligram, mil·límetre. (Excepcions: miler,milió…).
 • sil·l- : síl·laba.

b. Les paraules acabades en:

 • -el·la: aquarel·la, cel·la, mortadel·la, novel·la, ombrel·la, parcel·la, passarel·la, salmonel·la, varicel·la.
 • -el·lar: apel·lar, cancel·lar, interpel·lar.
 • -il·la: clorofil·la, goril·la, pupil·la, til·la, tranquil·la.
 • -il·lar: capil·lar, cavil·lar, destil·lar, maxil·lar, oscil·lar, vacil·lar .

c. Tingues present que també s’escriuen amb ela geminada:

el·lipse            imbecil·litat        mol·lusc         excel·lent          instal·lar         tranquil·litat

pal·liar            intel·lectual        pal·liar            rebel·lió            Brussel·les      intel·ligent

bèl·lic              pàl·lid                  satèl·lit            cal·ligrafia        fal·lera            libèl·lula

paral·lel          pel·lícula            sol·licitar         cèl·lula               pol·len            nul·la

medul·la         metàl·lic             cristal·lí           constel·lació     anul·lar           idil·li

rebel·lia         circumval·lació

 

d. En canvi, no s’hi escriuen:

Alegria             alumini             celebrar           colador             colònia                  colesterol

color                 columna           elaborar           elàstic               electricitat           elegància

galàxia              lila                    miler                  milió                 militar                  revelar

selecció            solitud              solució

Resultat d'imatges de seleccion rugby nueva zelanda

EXERCICIS
 1.            Escriu la paraula contrària dels adjectius següents:

 legal:                               lícit:                               lògic:                         llegible:

localitzable:                   limitat:                          legítim:

 

2.            Completa aquestes frases amb l, l·l o ll.

 1. Has de co…..ar bé la camami…..a! 2. El govern ha preparat uns interessants actes de ce ….. ebració del mi…..enari del monestir. 3. Li han garantit que aquest medicament és infa….. ible contra la ma …..altia del cò…..era. 4. A l’examen ava…..uaran si domines la termino….. ogia jurídica. 5. Tras…..adau amb molt d’esment al pis de na Mique….. a aquesta exce ….. ent co…..ecció de tasses de porce….. ana que va heretar de la seva padrina. 6. Tot i que semblava infa….. ible, el sistema informàtic ha patit un co….. apse co….. ossal que ha causat la cance….. ació de mi…..ers de vols. 7. A la tertú …..ia literària d’aquest mes els assistents podran dia…..ogar amb una de les nove…..istes més famoses del nou mi….. enni. 8. La insta….. ació de més tanques metà…..iques no so…..ucionarà el problema dels accidents que hi ha en la circumva….. ació nord. 9. Un dels a…..icients de la pe…..ícula és l’idi….. i entre els protagonistes. 10. Calcu…..am que els títols que ha acumu… at la se…..ecció nacional no cabran a les noves vitrines.11. Han fe_icitat l’inte_ectual e_egit pel co_egi. 12. L’e_ectricitat va contribuir al desenvo_upament i a la tranqui_itat del poble. Les so_icituds d’insta_acions noves són al primer pis.

3.            Completa els espais buits amb la grafia adequada:

 a.        Entre l’a__egria i la i__usió de la notícia, ens va passar per alt la pe__ícu__a de la te__evisió.

b.     Si és tan inte__igent, com és que vaci__a davant del de __egat?

c.     So__icit el seu consentiment per a entau__ar re__acions idí__iques amb la seva filla.

d.    En l’assumpte re__atiu a la co__ecció d’aquare__es desaparegudes,    volen ape__ar a la co__aboració   ciutadana.

e.     L’e_ectricista de la fàbrica ja s’ha jubi__at.

f.     Tranqui__ament, el nove__ista va co__ocar la maleta damunt la tau__a.

g.     Han publicat una recull fotogràfic exce__ent en honor del mi__enari de la vi__a.

h.     La desti__eria es va vendre per un mi__lió de dò__ars.

i.     Les cè__u__es magnètiques de la base del satè__it van registrar les osci__acions  mínimes.

j.     La seva a__egació va ser desestimada per i_egítima.

l.     Ho so__ucionava amb una a__egoria més aviat repe__ent.

m. Una certa rebe__ió de les inte__igències més preclares, para__e__ament a una gran intranqui__itat social, va fer esclatar el conflicte.

n.     Aquesta insta__ació e__èctrica és i__egal. Està mal co__ocada i s’ha d’anu__ar.

o.     La seua ca__igrafia ens va deixar a__ucinats.

4.            Completa amb L o L·L els espais en blanc dels mots següents:

 

so__ució               co__egi                 mo__usc             ba__a                  pà__id

i__ícit                    ce__ebrar            de__egar             a__a                    crista__í

sí__aba                  gori__a                 i__ustre              co__apse            mi__ió

mi__er                   cò__era                 repe__ir             meta__úrgic      co__isió

co__ador               ti__a                       o__iva                fi__ial                  a__egrar

i__uminar             capi__ar                 co__oqui

5.             Completa els espais buits dels següents titulars de premsa amb L, LL o L·L:

a. El __ibre i__ustrat aspira a la norma__itat. b. Un xiquet inte__igent. c. Europa impactada pels fets de Brusse__es. d. Una nova co__ecció de nove__es per a l’esco__a. e. E__ogi d’una biblioteca naciona__ista. f. Vo__em o no vo__em norma__itzar la __iteratura? g. El co__oqui d’onomàstica a Va__ència. h. L’energia eò__ica, un recurs que cal promoure. i. Un co__ectiu de treba__adors de la indústria meta__úrgica ha demanat la nostra so__idaritat. j. Una nove__a insò__ita. l. Inte__ectuals __iberals contra tota imposició. m. Anu__en a última hora el concert. n. Escàndo__per una pe__ícula sobre la religió. o. Possible idi__i entre l’actriu i l’at__eta.

Resultat d'imatges de atleta

6.            Completa aquests mots amb l o l·l i escriu un substantiu derivat de cadascun:

 oscil·lar: oscil·lació                 pà….. id:                                co….. aborar:

inte…..gent:                                     to….. erar:                              nu….. :

e….. aborar:                                     rebe….. :                                 so….. icitar:

a….. egre:                                         de….. egat:                             a…..ucinar:

tranqui…..

7.              Tria les paraules adequades per completar aquest text.

En Xavier va ………………… (revelar / rebel·lar) les fotografies que havia fet a la …………………(vila / vil·la) on havia passat les vacances, una gran casa amb jardí, el lloc ideal per ………………… (eludir / al·ludir) les obligacions quotidianes, ………………… (anular / anul·lar) qualsevol maldecap i recuperar l’………………. (alè / al·lè) necessari per tornar a la feina després de l’estiu.

Resultat d'imatges de villa italiana

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *