Les consonants nasals

 

En general, les consonant nasals no solen presentar problemes d’escriptura. De tota manera , i per assegurar-nos que ho tenim prou clar, en revisarem els usos.

  1. Escrivim M:

          a) Davant b, p, m: ambaixada, bombolla, embenar, amplada, complir, emmalaltir, immadur…                  Excepcions: enmig i tanmateix.

          b) Davant f: amfibi, circumferència, simfonia, triomf, xamfrà.

           Excepció:  S’escriu n davant de f en paraules que comencen amb els prefixos:

  • con-: confessar, confiar, conflicte
  • en-: enfadar, enfonsar, enfrontar
  • in-: inflamar, influir, infermer
  1. Escrivim N:

          a) Davant v: canviar, convertit, recanvi

          b) En els mots que dupliquen la n: annex, connectar, ennigulat, innocent, innecessari …

  1. Escrivim MP:

a) A les paraules acabades en -sumpte i -sumpció i també altres mots de la mateixa família:           assumpte, assumpció, presumpte, presumpció…

b) A les paraules següents: atemptat, compte, comptabilitat, exempció, exempt, símptoma, temps,  temptació, temptar, atemptar… i derivats.

Casos especials

a) S’escriuen amb m: empremta, impremta, premsa, somriure, somrís, tramvia.

b) Cal fixar-se en la diferència entre:

  • comte (títol nobiliari) i els seus derivats: els comtes de Barcelona, el vescomte…
  • conte (rondalla) i els seus derivats: explicar un conte, contar o explicar una rondalla…
  • compte (càlcul) i els seus derivats: fer un compte de sumar, fer o passar comptes, comptar, tenir un compte corrent, demanar el compte, pagar al comptat, anar amb compte.

EXERCICIS

1.              Construeix antònims amb el prefix in-. Has de tenir en compte que la lletra N es transforma en M en contacte amb alguns sons. Ex.: millorable / immillorable 

madur: mòbil: pur: finit:
formal fidel: moral: possible:
popular: propi: probable: vàlid:
batut: necessari: merescut viable:
previsible:      
2.              Escriu un infinitiu derivat d’aquestes paraules, amb el prefix en-. Ex: fort/ enfortir.

Fosc: Negre: Front: Fil: Farina:
Verí: Noble: Vernís: Forn: Boig:
Bena: Presó: Fang: Magatzem: Prova:
Deute: Màscara: Pitjor: Fort:  
3.              Escriu nf o mf en aquestes paraules, tenint en compte que mantenim la lletra ena davant F amb els inicis con-, en-, in-. 

e__adat co__itura co__essió i__lar co__licte i__ern
a__ibi xa__rà a__iteatre co__erència trio__ar i__ermer
circu__erència si__onia i__luència i__ormàtica e__angat  

4.              Amb el prefix con- o com- forma uns altres verbs derivats dels següents:

….penetrar …viure …batre …moure
…fiar …vèncer …firmar …plaure
…memorar …figurar    

 

5.              Omple els espais buits amb M o N :

i__munitzar ta__mateix so__riure circu__val·lació e__mig
ca__viar i__mortal e__malaltir co__moure I__maculada
a__nistia i__vitació tra__via e__greixar co__fiscar

 

6.              Completa amb M,N o MP:

 Co___fessà la seva i___felicitat. L’a___bició d’i___mortalitat és i___mensa. El te___ple és i___modificable. El dolor l’i___mobilitzà, ta___mateix, calia superar la co___moció. Decidiren co___memorar el trio___f del seu equip. Tothom e___mudí en entrar el professor. La i___migració dels treballadors serà i___mediata. Hi ha animals que són a___fibis. Cal i___fondre ànims als vençuts. Estudiarem les circu___stàncies. El co___te, mentre llegia la pre___sa, feia un so___riure. Co___ta’m si hi ha hagut cap problema amb els co___tes de l’empresa.  L’ate____tat provocà moltes morts. Només sabia co___tar fins a cent. Barcelona és la ciutat co____tal perquè allí vivia el co___te principal de Catalunya. Està exe___t de l’assignatura d’Educació física per la lesió que pateix. Les circu___stàncies actuals són i___millorables: hem de fer el ca___vi i___mediatament. Es varen co___fondre i volien e___enar el braç de l’i___fant en co___tes del meu. Han e___presonat el co___table  per  presu___te robatori.

7.              Omple els buits dels textos següent amb M/N/MM/MN/NN.

 ·                L’a__bient aquell dia era molt agradable. El te__ps havia ca__viat i el sol ja s’havia fet o___ipresent. Na Ge___a va voler celebrar-ho i va fer una volta per la ciutat a__b l’autobús de circu__val·lació. Ta__poc no feia gens de ve__t i els arbres de les avi__gudes estave__ i___òbils, com si s’acabessin de despertar d’un so___i profund. La gent sortia a trobar-se pel carrer. Se saludaven, co__versaven tranquils, comentave__ la te__pesta dels dies anteriors o anave__ a passejar. La ciutat s’havia co__vertit altra vegada en allò que la definia: un formiguer d’anades i vingudes, un lloc d’interca__vi  co__plex de serveis i productes, un  i___ens diàleg d’i__teressos, un autèntic  e__bolic de co___exions, de referè__cies, d’anuncis, d’ofertes i demandes, d’a__bicions i desencisos. Final del formulari

·                Mirant e__rere només vèiem una de__sa cortina de fu__, però el cel estava tan e__uvolat que fu__ i boira aviat es co__fonguere__. Quan nosaltres ja havíe__ fugit d’aquell tur__ent  i__suportable, e__ va començar un altre, que la te__pesta, ta___ateix, era millor perquè, com a míni__, no sentíe__ l’escalfor del foc. Més tard, sentíre__ uns crits; no sabíem si eren de trio__f o de me__spreu per la nostra fugida, però ningú no es va i___utar i vam seguir caminant. La co__fusió es va produir en arribar al poblat i veure tantes galtes i__flades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *