Laterals, africades, B/V

  1. Omple els buits de les frases següents amb les grafies “v” o “b”:

L’ad__ocat de la ga__ardina grisa passeja__a a__orrit amunt i a__all. De postres ser__iren peres amb almí__ar, però se’ls o__lidà el licor.  L ‘automò__il li va __olcar quan torna__a de __iscaia. Lluita__en per aconseguir can__iar la llei de l’a__ortament. La primera pro__a que inicià la inauguració del pa__elló fou la de ja__elina. El bou  el va en__estir quan esta__a a la porta de la ta__erna.

La sa__iesa del go__ernador va fer que entràs al go__ern. Has de __uidar les al_ergínies abans de _ullir-les. La tro_ada amb aquell _arbut li va pro_ocar molta en_eja. Va perdre la feina per pegar una gani_etada a aquell tre_allador. El recan_i de la roda  va re_entar a la carretera. Li varen posar un _uit a la pro_a ortogràfica. Va menjar fa_es amb _otifarra.

2. Omple els buits de les paraules següents amb les grafies x/ix/g/j/tx/ig/tg/tj:

a__enollar-se, a__afar, a__udar , a__untament , a__ecar-se,  a_untar, a__eta, vi__ília, va__ell,            vi__ilant , ur__ent, te__it, se__anta, re__ió, __erès, pro__ecte, __eure, ra__ola, reba__ar,            reconè__er, __enofòbia, __ifra , __ust , __urat , __avier , _ilòfon , __arop,  __arxa, __est ,              __erent, __itano, __ardí, re__a, di__ous, enve__a, a__ustar, forma__e, __irafa, diri__ir ,            __esús, __erani , en__iny,  espon__a, rello__er, via__e , _ersei  , __u__at, pla__a, pi__or ,              desi__os, ob__ecció, enu__ar, escabe__ina, assa__ar, cartu__era, estiue__ar , capri__os , lle__or,      mi__a , mare__ar, pu__ol, empa__os, rebu__ar, passe__ar, bo__eria, esqui__ar.

3. Completa els espais buits amb la grafia adient (l/l·l)

  Entre l’a__egria i la i__usió de la notícia, ens va passar per alt la pe__ícu__a de la te__evisió. Si és tan inte__igent, com és que vaci__a davant del de__egat?  So__icit  el seu consentiment per entau__ar  re__acions  idí__iques amb la seva filla. La seva a__ocució es va fer cè__ebre pel to be__igerant que havia uti__itzat.En l’assumpte re__atiu a la co__ecció d’aquare__es perdudes , volen ape__ar  a la co__aboració ciutadana.  L’electricista de la fàbrica ja s’ha jubi__at. Tranqui__ament, el nove__ista va co__ocar la maleta damunt la tau__a. La interpe__ació es va resoldre amb la nu__itat de les accions. Han publicat una co__ecció exce__ent en honor del mi__enari de la vi__a. La desti__eria es va vendre per un mi__ió de dò__ars. Les cè__u__es magnètiques de la base del satè__it varen registrar les osci__acions mínimes. La seva a__egació va ser desestimada per  i_egítima. El llibre i__ustrat aspira a la norma__itat. Comprarem  nove__es per a l’esco__a.   Vo__em o no vo__em norma__itzar la __iteratura? Un co__ectiu de treballadors de la indústria meta__úrgica ha demanat la nostra so__idaritat. Són  inte__ectuals  __iberals i lluiten contra tota imposició.  Han anu__at a última hora el concert. Escàndol per una pe__ícula sobre la re_igió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *